Tájékoztató belső visszaélés-bejelentési rendszerről
TÁJÉKOZTATÓ
a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
belső visszaélés-bejelentési rendszeréről
és a bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról

 

A belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásának kötelezettsége

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: HNPI) a jogszerű működésének biztosítása érdekében belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztv.) foglalt követelményeknek megfelelően.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer a Panasztv. 5. alcíme szerinti bejelentések kezelésére szolgáló rendszer, amelyben a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni a HNPI részére.

Belső visszaélés bejelentésnek kell tekinteni minden, az integritássérelmi eseményre vonatkozóan a Panasztv. 20. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott személyi kör által tett bejelentést.

Belső visszaélés-bejelentési rendszert a HNPI integritás tanácsadója működteti.

 

Ki tehet bejelentést?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe a Panasztv. 20. § (2)- (3) bekezdése alapján bejelentést tehet

 1. a HNPI által foglalkoztatott,
 2. az a foglalkoztatott, akinek a HNPI-nél   fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
 3. a HNPI-vel  foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
 4. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a HNPI-vel szerződéses kapcsolatban áll,
 5. a HNPI-vel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 6. a HNPI-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 7. a HNPI-vel jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
 8. az a személy, akinek jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a HNPI-vel megszűnt.

A bejelentőket a bejelentésükkel kapcsolatban nem érheti semmilyen hátrányos intézkedés. A bejelentő védelmére a Panasztv. 8. alcíme alkalmazandó. 

 

A bejelentés megtételének helye, formája, kötelező tartalma

A bejelentést elsősorban írásban lehet megtenni az integritas@hnp.hu elektronikus levelezési címen keresztül. Bejelentést szóban is meg lehet tenni az integritás tanácsadónál, aki erről jegyzőkönyvet készít, amelyet a bejelentőnek – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – másodpéldányban átad. Szóbeli bejelentés megtételéhez a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjével időpontot az 52/529-920 telefonszámon, vagy a fenti email címen lehet egyeztetni.

A bejelentés postára is adható. A postai címzésnél kérjük az alábbi címzést szíveskedjen alkalmazni: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Integritás Tanácsadó "Visszaélés-bejelentés" – „s.k. felbontásra”; 4024 Debrecen, Sumen utca 2.

A bejelentés jegyzőkönyvezésére, az e-mail cím és a zárt gyűjtőláda kezelésére kizárólag a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője jogosult.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés írásbeli és papír alapú beérkezéséről 7 napon belül visszaigazolást küld a bejelentő részére, amennyiben a bejelentő elérhetősége ismert.

Az integritássérelmi bejelentésnek tartalmaznia kell:

 1. a vélelmezett vagy észlelt integritássérelmi esemény leírását, észlelésének időpontját,
 2. az eseménnyel esetlegesen érintett személy nevét, valamint 
 3. a Pkbtv. 20. § (2) és (3) bekezdése szerinti bejelentői minőség megjelölését.

A b) pontban foglaltaktól eltérően a bejelentést névtelenül is lehet tenni, de ebben az esetben a bejelentés érdemi vizsgálatához szükséges adatok, vagy ezek beszerezhetőségének hiánya miatt a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető lehet.

A bejelentésben célszerű minden olyan adatot, tényt, információt feltüntetni, amely az érdemi vizsgálat lefolytatását elősegítheti, illetve érdemes megjelölni azon személyeket is, akiktől releváns információ kérhető a bejelentésben szereplő esettel kapcsolatban.


Felhívjuk a figyelmet, hogy bejelentést csak a Pkbtv. 20. § (2) és (3) bekezdése szerinti személyi kör tehet, az egyéb személyektől vagy szervezetektől érkező bejelentés vizsgálata mellőzhető. A bejelentés kivizsgálása mellőzhető továbbá akkor is, ha tartalmában azonos egy korábban már vizsgált, ugyanazon bejelentőtől származó integritássérelmi bejelentéssel, illetve a közérdek vagy nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

 

A bejelentés kivizsgálása

Amennyiben a bejelentő elérhetősége ismert a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentőnek és egyben tájékoztatja az eljárási és adatkezelési szabályokról. A vizsgálat során a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kapcsolatot tart a bejelentővel, amelynek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel.


A bejelentés kivizsgálására legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül sor kell kerüljön, amely határidő különösen indokolt esetben meghosszabbításra kerülhet – a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett -, azonban a vizsgálati határidő nem haladhatja meg a három hónapot.


A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az érintett önálló szervezeti egység bevonásával értékeli az integritássérelmi bejelentésben bejelentett integritássérelmi esemény helytállóságát, valamint a kockázatot, és magas hatású kockázat észlelése esetén haladéktalanul javaslatot tesz az Igazgatónak a kockázatkezelés módjára vonatkozóan, valamint meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélés orvoslására.


A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az integritássérelmi bejelentés vizsgálata során a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeként történő intézkedés kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl - más szervezeti egységgel vagy munkatárssal csak a vizsgálat lefolytatásához szükséges mértékben osztja meg. A bejelentésben érintett munkatárs a tájékoztatását követően a bejelentés tartalmát és a bejelentésben érintett, tudomására jutott személyek körét az eljárás lezárásáig köteles bizalmasan kezelni, azokat csak a személyének tisztázásához, illetve a védekezéséhez szükséges mértékben oszthatja meg harmadik személlyel. 


Ha a bejelentésben foglaltak értékelése során a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője megállapítja, hogy a bejelentésben foglaltak nyomán más, különösen büntető, szabálysértési, valamint az etikai és a fegyelmi eljárás különös szabályait tartalmazó normatív utasítás szerinti eljárás lefolytatásának szükségessége merülhet fel, ennek észlelése esetén haladéktalanul javaslatot tesz az Igazgató felé a szükséges eljárás kezdeményezésére vonatkozóan.

 

Tájékoztatás a vizsgálat eredményéről

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az érintett munkatársat és az integritássérelmi bejelentést tevő személyt haladéktalanul írásban tájékoztatja az integritássérelmi bejelentés kivizsgálásának eredményéről, ennek keretében

 1. az általa kezdeményezett eljárásról, vagy egyéb intézkedésről, vagy
 2. az eljárás vagy intézkedés kezdeményezésének mellőzéséről és annak indokáról, valamint
 3. az integritássérelmi bejelentés nyomán tett esetleges munkáltatói intézkedésről.

 

Adatkezelés

A HNPI belső visszaélés-bejelentési rendszerével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató IDE KATTINTVA érhető el.

 

Jelen tájékoztató a Panasztv. 25. §-ában foglalt kötelezettség teljesítése céljából készült és nem helyettesíti a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretét. Kérjük, hogy bejelentésének megtétele előtt tájékozódjon a részletes szabályokról. A jogszabályok ingyenesen elérhetőek a Nemzeti Jogszabálytárban

 

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet