Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Almenü
Haszonbérleti pályázat
Haszonbérleti pályázat
Hirdetmények
Hirdetmények
Szervezet
Az igazgatóság tevékenységi köre és működési területeSzervezeti felépítésElérhetőségekAlapító OkiratSzervezeti és Működési SzabályzatÉves szakmai beszámolók
Természetvédelmi Őrszolgálat
A HNPI Természetvédelmi ŐrszolgálataHortobágy Természetvédelmi TájegységNagykunság Természetvédelmi TájegységKözép-Tisza-Jászság Természetvédelmi TájegységBihari-sík Természetvédelmi TájegységHajdúság-Dél-Nyírség Természetvédelmi TájegységNyírség-Szatmár-Bereg Természetvédelmi Tájegység
Közérdekű adatok
Pályázati tevékenységÜvegzsebKözérdekű adatokKözérdekű adatigénylésKözbeszerzésekKözadattár
Közbeszerzések
Közbeszerzési tervek évenkénti bontásban
Nemzeti Parki Termék Védjegy
Nemzeti Parki TermékVédjegyeseink
Adatvédelem
Adatvédelmi tájékoztatóA HNPI adatkezelési és adatvédelmi szabályzataAdatvédelmi tisztviselő
Álláslehetőségek
Aktuális álláshirdetésekDuális képzéseink
Integritással kapcsolatos információk
Integritás tanácsadó
Az igazgatóság tevékenységi köre és működési területe

Feladatkör és jogszabályi háttér

 

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. §-ának c) pontjában,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdés b) pontjában,

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-ának (11) bekezdésében és 18. § (2) bekezdésében,

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85/A. §-ban,

a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés i) pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában

foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A Nemzeti Park Igazgatóság feladatai

37. § Az NPI állami alaptevékenysége körében

a) ellátja

aa) a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni,

ab) a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő kincstári vagyontárgyak tekintetében,

ac) a miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat;

b) ellátja továbbá

ba) a természetvédelmi kutatással,

bb) az élőhelyek kialakításával és fenntartásával, valamint

bc) a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat;

c) vezeti a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek nyilvántartását, gondoskodik a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel;

d) közreműködik továbbá

da) az erdővagyon-védelmi tevékenységben,

db) a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható, halászható vad- és halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében;

e) véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatot, valamint a településrendezési terveket;

f) együttműködik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodáival a hivatal a külön jogszabályban meghatározott kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában;

g) kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel;

h) segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak.

ELJÁRÁSJOGI RENDELKEZÉSEK

38. § (1) Környezetvédelmi hatósági ügyekben első fokon - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a felügyelőség, másodfokon az OKTVF jár el.

(2) A felügyelőség jár el első fokon az olyan ügyekben is, amelyekben külön jogszabály alapján az önkormányzati környezetvédelmi hatóság jár el, de a hatósági feladat tárgyát képező vagyontárgy települési önkormányzat tulajdonában vagy többségi települési önkormányzati tulajdonban van. Ezekben az ügyekben másodfokon az OKTVF jár el.

(3) E rendelet 9. §-ában meghatározott környezetvédelmi hatósági ügyekben első fokon - országos illetékességgel - az OKTVF jár el.

(4) Természetvédelmi hatósági ügyekben első fokon - az (5)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - a felügyelőség, másodfokon az OKTVF jár el.

(5) E rendelet 14. §-ában és 16. § (2) bekezdésében meghatározott természetvédelmi hatósági ügyekben első fokon - országos illetékességgel - az OKTVF jár el.

(6) E rendelet 15. §-ában és 16. § (3) bekezdésében meghatározott természetvédelmi hatósági ügyekben első fokon a települési önkormányzat jegyzője - a fővárosban a főjegyző - jár el.

(7) Ha az NPI jogszabály által hatáskörébe utalt szabálysértési ügyben szabálysértési hatóságként jár el, az illetékességi területe megegyezik a 3. számú melléklet II. pontja szerinti működési területtel.

(8) Ha az elkövetés helye nem állapítható meg, vagy az elkövetés több NPI illetékességi területén történt, szabálysértési hatóságként a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság jár el.

39. § (1) A környezetvédelmi, valamint természetvédelmi szakhatóság szakhatósági állásfoglalását - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a megkeresés beérkezését követő harminc napon belül köteles megadni. Amennyiben az eljáró hatóság az elintézés sürgősségét megkeresésében kellően megindokolja, a szakhatósági állásfoglalás megadására 15 nap áll rendelkezésre.

(2) A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény

a) 14. §-a szerinti eljárásban 12 hónap,

b) 38. §-a szerinti eljárásban 3 hónap

a szakhatósági állásfoglalás megadásának határideje.

(3) A külön jogszabály szerint védelem-egyenértékűségi vizsgálat során a szakhatósági állásfoglalás megadásának határideje 2 hónap.

(4) A felügyelőség által kiadott szakhatósági állásfoglalások tekintetében az OKTVF jár el szakhatóságként másodfokon.

40. § (1) A felügyelőség hatáskörébe tartozó vízügyi, illetve természetvédelmi hatósági eljárásokban, ha a döntéshez vagy a tényállás tisztázásához olyan adat, illetőleg tény ismerete szükséges, amellyel állami alaptevékenysége körében a felügyelőség illetékességi területén működő igazgatóság, illetve NPI rendelkezik, a felügyelőség az említett állami szervek megkeresésével járhat el.

(2) Az igazgatóság a felügyelőség megkeresése esetén állami alaptevékenysége körében külön jogszabály szerint szakértőként, vagy az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésével, közreműködik a vízügyi hatósági eljárásokban.

(3) Az NPI a felügyelőség megkeresése esetén állami alaptevékenysége körében külön jogszabály szerint szakértőként, vagy az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésével, közreműködik a természetvédelmi hatósági eljárásokban.

Nyomtatás

Érdekes tartalmak

Szállás - étkezés

Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet

Múzeumok, kiállítások, látnivalók

Szállás, étkezés

Tanösvények, szórakozás, fürdők, programhelyszínek

Fejlesztések, projektek

Turista információ