Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Almenü
Haszonbérleti pályázat
Haszonbérleti pályázat
Hirdetmények
Hirdetmények
Szervezet
Az igazgatóság tevékenységi köre és működési területeSzervezeti felépítésElérhetőségekAlapító OkiratSzervezeti és Működési SzabályzatÉves szakmai beszámolók
Természetvédelmi Őrszolgálat
A HNPI Természetvédelmi ŐrszolgálataHortobágy Természetvédelmi TájegységNagykunság Természetvédelmi TájegységKözép-Tisza-Jászság Természetvédelmi TájegységBihari-sík Természetvédelmi TájegységHajdúság-Dél-Nyírség Természetvédelmi TájegységNyírség-Szatmár-Bereg Természetvédelmi Tájegység
Közérdekű adatok
Pályázati tevékenységÜvegzsebKözérdekű adatokKözérdekű adatigénylésKözbeszerzésekKözadattár
Közbeszerzések
Közbeszerzési tervek évenkénti bontásban
Nemzeti Parki Termék Védjegy
Nemzeti Parki TermékVédjegyeseink
Adatvédelem
Adatvédelmi tájékoztatóA HNPI adatkezelési és adatvédelmi szabályzataAdatvédelmi tisztviselő
Álláslehetőségek
Aktuális álláshirdetésekDuális képzéseink
Integritással kapcsolatos információk
Integritás tanácsadó
Az igazgatóság tevékenységi köre és működési területe

 

Jogszabályi háttér

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság jogállása

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (rövid neve: HNPI) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet D) pont 4. alpontja alapján a Kormány tagja által irányított vagy felügyelt központi államigazgatási szerv. (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200182.kor)

A nemzeti park igazgatóság szervezetrendszere a természetvédelemért felelős agrárminiszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszerének területi szerve a Nemzeti Park Igazgatóság.

Az Igazgatóság működési területén a védett természeti területek, Natura 2000 területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv, ezen kívül a természetvédelmi szabálysértések ellenőrzésére, továbbá a természetvédelmi őrszolgálat működtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkezik. (71/2015. (III. 30.) Korm. rend. 7. § és 24-25. §) (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500071.kor)

Az agrárminiszter az általános szervezetirányítási jogokat munkaszervezete, az Agrárminisztérium (1055 Budapest, Kossuth tér 11.) útján gyakorolja. (link: https://kormany.hu/agrarminiszterium)

Az Igazgatóság elnevezését, székhelyét, működési területét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Kormányrendelet 1. számú melléklet I. Fejezete, valamint II. Fejezet 7. pontja tartalmazza. (lásd: lentebb)

A HNPI főtevékenysége (államháztartási szakágazati besorolás szerint) 841216 Környezet- és természetvédelem igazgatása.

A HNPI a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) hatálya alá tartozik. (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800125.tv)

A HNPI szervezetének és működésének rendjét a nemzeti park igazgatóságok szervezeti és működési szabályzatának kiadásáról szóló 1/2020. (I. 24.) AM utasítás állapítja meg. (link: https://njt.hu/jogszabaly/2020-1-B0-7R)

A HNPI közfeladatára vonatkozóan a hatályos Alapító Okirat az alábbi meghatározást tartalmazza:

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben és egyéb ágazati jogszabályokban meghatározott természetvédelemmel és természetmegőrzéssel, ökoturisztikai és környezeti nevelési tevékenységgel, valamint területkezeléssel és birtokügyi tevékenységgel kapcsolatos feladatait közfeladatként látja el. További közfeladatait a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény által meghatározottak valamint a Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről szóló 21/2000. (VIII. 31.) KöM rendelet szerint növény-, természetvédelmi terület működtetése.

A HNPI alaptevékenysége:

 1. Ellátja a természeti területek védetté, illetve Natura 2000 területté jelölésével, továbbá az érzékeny természeti területek, magas természeti értékű területek, ökológiai hálózat kijelölésével, létesítésével kapcsolatos − külön jogszabályban meghatározott – feladatokat.
 2. Ellátja a védett és fokozottan védett élő és élettelen természeti értékek, országos jelentőségű védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat (ideértve a természetvédelmi kezelési tervek készítésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat), kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni.
 3. Ellátja a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő földterületek, állami vagyontárgyak, vagyonértékű jogok tekintetében, valamint tevékenységével hozzájárul a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták és ezek génkészletei védelméhez.
 4. Közreműködik az erdővagyon-védelmi tevékenységben, valamint a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható vadfajok, fogható halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében.
 5. Ellátja a körzeti erdőtervezés folyamatában a természetvédelmi célú jogszabályi előírások és természetvédelmi szakmai szempontok képviseletét, valamint az agrárminiszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervezéssel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat.
 6. Ellátja a természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, valamint oktatási célú létesítmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatokat, emellett – ismeretterjesztő és foglalkoztató programok szervezésével – természetvédelmi oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységeket.
 7. Gondoskodik az élőhelyek kialakításával, kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásával és javításával, valamint a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával kapcsolatos feladatok ellátásáról.
 8. Gondoskodik a Természetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: TIR) alközpontjainak működtetéséről, a működési területére vonatkozó TIR adatbázisok frissítéséről, valamint az AM TIR központtal való adatharmonizációjáról.
 9. Közreműködik a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer, valamint egyéb monitorozó rendszerek működtetésében és folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén található természeti értékek, élőhelyek állapotát, gondoskodik az egyedi tájértékek megállapításáról és nyilvántartásáról.
 10. Vezeti a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek, valamint az egyedi tájértékek nyilvántartását, gondoskodik a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, továbbá működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel.
 11. Közreműködik a természet és a táj védelmére irányuló kutatások tervezésében, megvalósításában, valamint szervezésében.
 12. Részt vesz a természetvédelmi célú agrár-vidékfejlesztési támogatások előkészítésében, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó feladatok ellátásában, különösen az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések tekintetében.
 13. Felügyeli és segíti az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatot, továbbá segítséget nyújt a helyi önkormányzatoknak a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához.
 14. Szervezi és irányítja a szervezetében működő Természetvédelmi Őrszolgálatot.
 15. Biztosítja a területi természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó természetvédelmi hatósági eljárásokban a döntéshez vagy a tényállás tisztázásához azt az adatot vagy tényt, amely alaptevékenysége körében rendelkezésre áll, valamint részt vesz a hatósági határozatokban foglalt természetvédelmi előírások ellenőrzésében.
 16. Véleményezi a területfejlesztési koncepciót és programot, a területrendezési tervet, a településrendezési eszközt, valamint a településképi arculati kézikönyvet és a helyi településképi rendeletet. Adatszolgáltatást biztosít az országos, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település esetében a településrendezési eszköz, valamint a településképi arculati kézikönyv és a helyi településképi rendelet készítése vagy módosítása során. Együttműködik a kulturális örökségvédelmi feladatkörrel rendelkező szervekkel, azok – külön jogszabályban meghatározott – örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában.
 17. Kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel, valamint a vízügyi igazgatási és hatósági szervekkel a jogszabályokban meghatározott vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatok terén.
 18. Gondoskodik a Hortobágyi Nemzeti Park területének övezeti besorolása szakmai előkészítéséről.
 19. Gondoskodik a Tiszakürti Arborétum növényállományának hosszú távú megőrzéséről, szakszerű kezeléséről, bemutathatóságáról, a gyűjteményes kert fajkészletének szinten tartásáról, bővítéséről. Különös figyelmet szentel a Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület alapját képező keményfás ligeterdő őshonos faállományának megőrzésére, fenntartására.
 20. Ellátja a védett természeti értékek fenntartását, fejlesztését, bemutatását; valamint a faiskolai tevékenységet részben saját felhasználásra.
 21. A kulturális örökség védelméért felelős miniszter kijelölése alapján ellátja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a puszta világörökségi helyszín világörökségi gondnoksági feladatait a világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról  szóló 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.
 22. Ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyeket jogszabály, valamint a nemzeti park igazgatóságok szervezeti és működési szabályzatának kiadásáról szóló 1/2020. (I. 24.) AM utasítás a feladatkörébe utal.

Általános adatok

Elnevezése: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Rövidített neve: HNPI
Angol nyelvű elnevezése: Hortobágy National Park Directorate
Székhelye: 4024 Debrecen, Sumen u. 2.

Telephelyei:

Telephely megnevezése

Telephely címe

Tiszakürti Arborétum

5471 Tiszakürt, Bolza gróf u. 5.

Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont

4071 Hortobágy, Petőfi tér 9.

Hortobágyi Vadaspark

4071 Hortobágy, külterület HRSZ: 01520/1.

Pásztormúzeum

4071 Hortobágy, belterület HRSZ: 97/2.

Hortobágy-Halastavi Kisvasút

4071 Hortobágy, külterület HRSZ: 02756/2.

Körszín

4071 Hortobágy, belterület HRSZ: 100/2.

Hortobágyi Nagycsárda – Csárda múzeum

4071 Hortobágy, Petőfi tér 1.

Fecskeház – Erdei iskola és Ifjúsági Szállás

4071 Hortobágy, Máta major 1.

Nyírség-Szatmár-Bereg Tájegység tájegységközpont, Kölcsey-Kende Kastély

4732 Cégénydányád, Dózsa György utca 9.

Nagykunság Tájegység tájegységközpont

5350 Tiszafüred, belterület, HRSZ: 1425.

Bihari-sík Tájegység tájegységközpont

4100 Berettyóújfalu, Bocskai u. 39.

Hortobágy Tájegység tájegységközpont

4071 Hortobágy, Halastó major 31.

Közép-Tisza Jászság Tájegység tájegységközpont

5000 Szolnok, Rezeda u. 20.

Hajdúság-Dél-Nyírség Tájegység tájegységközpont

4029 Debrecen, Hajnal u. 15.

 

A költségvetési szerv alapításának időpontja: 1973. 01. 01.

Nyilvántartását végző szerv a Magyar Államkincstár. A HNPI hatályos törzskönyvi nyilvántartási adatai elérhetők a következő közhiteles nyilvántartásban. (link: https://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv)

Az Igazgatóság működési területe

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormány rendelet 1. számú melléklet II. fejezet 7. pontjában meghatározott terület.

Az Igazgatóság illetékességi területe közhatalmi tevékenysége ellátása során megegyezik a működési területtel.

Működési területe:

 • Hajdú-Bihar megye;
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, kivéve a Kiskunsági Nemzeti Park területe Tiszasas településhatárban, valamint a Tisza jobb partjára eső területek Tiszasas településhatárban, a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet területe Jászivány településhatárban, a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területe Újszász településhatárban, a Körös-Maros Nemzeti Park területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőtúr, Öcsöd, Szelevény és Tiszaföldvár településhatárokban;
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, kivéve a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob településhatárban;
 • Heves megye területén a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Kisköre és Pély településhatárban, valamint a Tisza-tó területe Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud, Tiszanána és Kisköre településhatárban;
 • Bács-Kiskun megye területén a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Lakitelek, Tiszakécske és Tiszaug településhatárokban;
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén a Tiszatelek-tiszaberceli ártér Természetvédelmi Terület területe Tiszakarád, Tiszacsermely településhatárokban, a Tiszadorogmai Göbe-erdő Természetvédelmi Terület területe Tiszadorogma községhatárban, a Hortobágyi Nemzeti Park területe Ároktő, Négyes, Tiszabábolna, Tiszavalk településhatárokban.

Az igazgatóság tevékenységét meghatározó és természetvédelmi kezelőként leggyakrabban alkalmazott jogszabályok jegyzéke:

 1. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény. (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600053.tv)
 2. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Kormányrendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500071.kor)
 3. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800139.tv)
 4. A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900009.mvm)
 5. a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100013.kom)
 6. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 1997. évi CLIX. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700159.tv)
 7. A természetvédelmi őrökre, illetve az őrszolgálatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.) Korm. rend. (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000004.kor)
 8. A Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000009.kom)
 9. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200120.tv)
 10. A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200002.tv)
 11. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700106.tv)
 12. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300122.tv)
 13. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300212.tv)
 14. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100196.tv)
 15. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000087.tv)
 16. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rend. (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000262.kor)
 17. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000014.kvv)
 18. A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700013.ktm)
 19. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400275.KOR)
 20. a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700269.KOR)
 21. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200314.KOR)
 22. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900037.TV)
 23. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600150.TV)
 24. a magyarországi bioszféra-rezervátumokról szóló 7/2007. (III. 22.) KvVM rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700007.KVV)
 25. a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek kihirdetéséről szóló 119/2011. (XII. 15.) VM rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100119.vm)
 26. a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28.-június 3. között elfogadott módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 1993. évi XLII. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300042.tv)
 27. a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

(link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700129.tv)

 1. a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013. évi CLXXIV. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300174.tv)
 2. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális
  földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

(link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000263.kor)

 1. az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

(link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700254.kor)

 1. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

(link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700356.kor)

 1. a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény

(link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500093.tv)

 1. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv)
 2. a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény

(link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700017.tv)

 1. a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

(link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400272.kor)

 1. a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

(link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600348.kor)

 1. a Hortobágyi Nemzeti Park védőövezetének kijelöléséről szóló 45/2020. (IX.21.) AM rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000045.AM&txtreferer=00000001.txt)
 2. a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról szóló 9/2020. (XII.23.) AM utasítás (link: https://njt.hu/jogszabaly/2020-9-B0-7R)
 3. a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300102.tv)
 4. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500053.tv)
 5. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600055.tv)
 6. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FVM rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400079.fvm)
 7. a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100077.tv)
 8. a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól szóló 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500012.kvv)

 

 

Nyomtatás

Érdekes tartalmak

Szállás - étkezés

Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet

Múzeumok, kiállítások, látnivalók

Szállás, étkezés

Tanösvények, szórakozás, fürdők, programhelyszínek

Fejlesztések, projektek

Turista információ