Az igazgatóság tevékenységi köre és működési területe

 

Jogszabályi háttér

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság jogállása 
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (rövid neve: HNPI) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet D) pont 4. alpontja alapján a Kormány tagja által irányított vagy felügyelt központi államigazgatási szerv. (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200182.kor)

A nemzeti park igazgatóság szervezetrendszere a természetvédelemért felelős agrárminiszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszerének területi szerve a Nemzeti Park Igazgatóság.

Az Igazgatóság működési területén az országos jelentőségű védett természeti területek, természetvédelmi kezeléséért felelős szerv, ezen kívül a természetvédelmi szabályszegések felderítésére, a természetvédelmi őrszolgálat működtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkezik. (625/2022. (XII.30.) Korm. rend. 13-145. §) (link: 625/2022. (XII.30.) Korm. rend.)

Az agrárminiszter az általános szervezetirányítási jogokat munkaszervezete, az Agrárminisztérium (1055 Budapest, Kossuth tér 11.) útján gyakorolja. (link: https://kormany.hu/agrarminiszterium)

Az Igazgatóság elnevezését, székhelyét, működési területét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII.30.) Kormányrendelet 2. számú melléklet I. Fejezete, valamint II. Fejezet 7. pontja tartalmazza. (lásd: lentebb) (link: 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet)

A HNPI főtevékenysége (államháztartási szakágazati besorolás szerint) 841216 Környezet- és természetvédelem igazgatása.

A HNPI a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) hatálya alá tartozik. (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800125.tv)

A HNPI szervezetének és működésének rendjét a nemzeti park igazgatóságok szervezeti és működési szabályzatának kiadásáról szóló 1/2020. (I. 24.) AM utasítás állapítja meg. (link: https://njt.hu/jogszabaly/2020-1-B0-7R)

A HNPI közfeladatára vonatkozóan a hatályos Alapító Okirat az alábbi meghatározást tartalmazza:

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben és egyéb ágazati jogszabályokban meghatározott természetvédelemmel és természetmegőrzéssel, ökoturisztikai és környezeti nevelési tevékenységgel, valamint területkezeléssel és birtokügyi tevékenységgel kapcsolatos feladatait közfeladatként látja el. További közfeladatait a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény által meghatározottak valamint a Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről szóló 21/2000. (VIII. 31.) KöM rendelet szerint növény-, természetvédelmi terület működtetése.

A HNPI alaptevékenysége:

 1. Ellátja a természeti területek védetté, illetve Natura 2000 területté jelölésével, továbbá az érzékeny természeti területek, magas természeti értékű területek, ökológiai hálózat kijelölésével, létesítésével kapcsolatos − külön jogszabályban meghatározott – feladatokat.
 2. Ellátja a védett és fokozottan védett élő és élettelen természeti értékek, országos jelentőségű védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat (ideértve a természetvédelmi kezelési tervek készítésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat), kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni.
 3. Ellátja a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő földterületek, állami vagyontárgyak, vagyonértékű jogok tekintetében, valamint tevékenységével hozzájárul a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták és ezek génkészletei védelméhez.
 4. Közreműködik az erdővagyon-védelmi tevékenységben, valamint a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható vadfajok, fogható halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében.
 5. Ellátja a körzeti erdőtervezés folyamatában a természetvédelmi célú jogszabályi előírások és természetvédelmi szakmai szempontok képviseletét, valamint az agrárminiszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervezéssel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat.
 6. Ellátja a természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, valamint oktatási célú létesítmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatokat, emellett – ismeretterjesztő és foglalkoztató programok szervezésével – természetvédelmi oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységeket.
 7. Gondoskodik az élőhelyek kialakításával, kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásával és javításával, valamint a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával kapcsolatos feladatok ellátásáról.
 8. Gondoskodik a Természetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: TIR) alközpontjainak működtetéséről, a működési területére vonatkozó TIR adatbázisok frissítéséről, valamint az AM TIR központtal való adatharmonizációjáról.
 9. Közreműködik a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer, valamint egyéb monitorozó rendszerek működtetésében és folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén található természeti értékek, élőhelyek állapotát, gondoskodik az egyedi tájértékek megállapításáról és nyilvántartásáról.
 10. Vezeti a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek, valamint az egyedi tájértékek nyilvántartását, gondoskodik a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, továbbá működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel.
 11. Közreműködik a természet és a táj védelmére irányuló kutatások tervezésében, megvalósításában, valamint szervezésében.
 12. Részt vesz a természetvédelmi célú agrár-vidékfejlesztési támogatások előkészítésében, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó feladatok ellátásában, különösen az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések tekintetében.
 13. Felügyeli és segíti az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálatot, továbbá segítséget nyújt a helyi önkormányzatoknak a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához.
 14. Szervezi és irányítja a szervezetében működő Természetvédelmi Őrszolgálatot.
 15. Biztosítja a területi természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó természetvédelmi hatósági eljárásokban a döntéshez vagy a tényállás tisztázásához azt az adatot vagy tényt, amely alaptevékenysége körében rendelkezésre áll, valamint részt vesz a hatósági határozatokban foglalt természetvédelmi előírások ellenőrzésében.
 16. Véleményezi a területfejlesztési koncepciót és programot, a területrendezési tervet, a településrendezési eszközt, valamint a településképi arculati kézikönyvet és a helyi településképi rendeletet. Adatszolgáltatást biztosít az országos, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település esetében a településrendezési eszköz, valamint a településképi arculati kézikönyv és a helyi településképi rendelet készítése vagy módosítása során. Együttműködik a kulturális örökségvédelmi feladatkörrel rendelkező szervekkel, azok – külön jogszabályban meghatározott – örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában.
 17. Kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel, valamint a vízügyi igazgatási és hatósági szervekkel a jogszabályokban meghatározott vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatok terén.
 18. Gondoskodik a Hortobágyi Nemzeti Park területének övezeti besorolása szakmai előkészítéséről.
 19. Gondoskodik a Tiszakürti Arborétum növényállományának hosszú távú megőrzéséről, szakszerű kezeléséről, bemutathatóságáról, a gyűjteményes kert fajkészletének szinten tartásáról, bővítéséről. Különös figyelmet szentel a Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület alapját képező keményfás ligeterdő őshonos faállományának megőrzésére, fenntartására.
 20. Ellátja a védett természeti értékek fenntartását, fejlesztését, bemutatását; valamint a faiskolai tevékenységet részben saját felhasználásra.
 21. A kulturális örökség védelméért felelős miniszter kijelölése alapján ellátja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a puszta világörökségi helyszín világörökségi gondnoksági feladatait a világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról  szóló 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.
 22. Ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyeket jogszabály, valamint a nemzeti park igazgatóságok szervezeti és működési szabályzatának kiadásáról szóló 1/2020. (I. 24.) AM utasítás a feladatkörébe utal.

Általános adatok

Elnevezése: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Rövidített neve: HNPI
Angol nyelvű elnevezése: Hortobágy National Park Directorate
Székhelye: 4024 Debrecen, Sumen u. 2.

Telephelyei:

Telephely megnevezése

Telephely címe

Tiszakürti Arborétum

5471 Tiszakürt, Bolza gróf u. 5.

Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont

4071 Hortobágy, Petőfi tér 9.

Hortobágyi Vadaspark

4071 Hortobágy, külterület HRSZ: 01520/1.

Pásztormúzeum

4071 Hortobágy, belterület HRSZ: 97/2.

Hortobágy-Halastavi Kisvasút

4071 Hortobágy, külterület HRSZ: 02756/2.

Körszín

4071 Hortobágy, belterület HRSZ: 100/2.

Hortobágyi Nagycsárda – Csárda múzeum

4071 Hortobágy, Petőfi tér 1.

Fecskeház – Erdei iskola és Ifjúsági Szállás

4071 Hortobágy, Máta major 1.

Nyírség-Szatmár-Bereg Tájegység tájegységközpont, Kölcsey-Kende Kastély

4732 Cégénydányád, Dózsa György utca 9.

Nagykunság Tájegység tájegységközpont

5350 Tiszafüred, belterület, HRSZ: 1425.

Bihari-sík Tájegység tájegységközpont

4100 Berettyóújfalu, Bocskai u. 39.

Hortobágy Tájegység tájegységközpont

4071 Hortobágy, Halastó major 31.

Közép-Tisza Jászság Tájegység tájegységközpont

5000 Szolnok, Rezeda u. 20.

Hajdúság-Dél-Nyírség Tájegység tájegységközpont

4029 Debrecen, Hajnal u. 15.


A költségvetési szerv alapításának időpontja: 1973. 01. 01.

Nyilvántartását végző szerv a Magyar Államkincstár. A HNPI hatályos törzskönyvi nyilvántartási adatai elérhetők a következő közhiteles nyilvántartásban. (link: https://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv)

Az Igazgatóság működési területe

A természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII.30.) Kormány rendelet 1. számú melléklet II. fejezet 7. pontjában meghatározott terület.

Az Igazgatóság illetékességi területe közhatalmi tevékenysége ellátása során megegyezik a működési területtel.

Működési területe:

 • Hajdú-Bihar vármegye;
 • Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, kivéve a Kiskunsági Nemzeti Park területe Tiszasas településhatárban, valamint a Tisza jobb partjára eső területek Tiszasas településhatárban, a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet területe Jászivány településhatárban, a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területe Újszász településhatárban, a Körös-Maros Nemzeti Park területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőtúr, Öcsöd, Szelevény és Tiszaföldvár településhatárokban;
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, kivéve a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob településhatárban;
 • Heves vármegye területén a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Kisköre és Pély településhatárban, valamint a Tisza-tó területe Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud, Tiszanána és Kisköre településhatárban;
 • Bács-Kiskun vármegye területén a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Lakitelek, Tiszakécske és Tiszaug településhatárokban;
 • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén a Tiszatelek-tiszaberceli ártér Természetvédelmi Terület területe Tiszakarád, Tiszacsermely településhatárokban, a Tiszadorogmai Göbe-erdő Természetvédelmi Terület területe Tiszadorogma községhatárban, a Hortobágyi Nemzeti Park területe Ároktő, Négyes, Tiszabábolna, Tiszavalk településhatárokban.

Az igazgatóság tevékenységét meghatározó és természetvédelmi kezelőként leggyakrabban alkalmazott jogszabályok jegyzéke:

 1. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény. (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600053.tv)
 2. A természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII.30.) Kormányrendelet (link: 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet)
 3. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800139.tv)
 4. A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900009.mvm)
 5. a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100013.kom)
 6. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 1997. évi CLIX. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700159.tv)
 7. A természetvédelmi őrökre, illetve az őrszolgálatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000. (I. 21.) Korm. rend. (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000004.kor)
 8. A Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000009.kom)
 9. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200120.tv)
 10. A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200002.tv)
 11. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700106.tv)
 12. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300122.tv)
 13. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300212.tv)
 14. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100196.tv)
 15. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000087.tv)
 16. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rend. (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000262.kor)
 17. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000014.kvv)
 18. A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700013.ktm)
 19. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400275.KOR)
 20. a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700269.KOR)
 21. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200314.KOR)
 22. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900037.TV)
 23. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600150.TV)
 24. a magyarországi bioszféra-rezervátumokról szóló 7/2007. (III. 22.) KvVM rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700007.KVV)
 25. a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek kihirdetéséről szóló 119/2011. (XII. 15.) VM rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100119.vm)
 26. a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28.-június 3. között elfogadott módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 1993. évi XLII. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300042.tv)
 27. a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény
  (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700129.tv)
 1. a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013. évi CLXXIV. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300174.tv)
 2. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális
  földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000263.kor)
 1. az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
  (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700254.kor)
 1. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
  (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700356.kor)
 1. a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény
  (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500093.tv)
 1. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv)
 2. a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700017.tv)
 1. a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
  (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400272.kor)
 1. a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
  (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600348.kor)
 1. a Hortobágyi Nemzeti Park védőövezetének kijelöléséről szóló 45/2020. (IX.21.) AM rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000045.AM&txtreferer=00000001.txt)
 2. a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról szóló 9/2020. (XII.23.) AM utasítás (link: https://njt.hu/jogszabaly/2020-9-B0-7R)
 3. a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300102.tv)
 4. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500053.tv)
 5. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600055.tv)
 6. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FVM rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400079.fvm)
 7. a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100077.tv)
 8. a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén 2005. (VI. 17.) KvVM rendelet (link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500012.kvv)
Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet