Malomházi tanösvény

Malomházi tanösvény

 

Elhelyezkedés: Hortobágy, Hortobágy-Malomháza
Megközelítés: A Hortobágy településtől 1,5 km-re lévő Pusztai Állatpark felől
Belépés: A tanösvény látogatása kizárólag csoportoknak (minimum 10 fő, maximum 30 fő), előzetes bejelentkezéssel és csak szakvezetéssel lehetséges.
Szakvezetés:

Előzetes egyeztetéssel nagyobb csoportok részére igényelhető kapacitás függvényében

Bejárható: Gyalogosan vagy kerékpárral.
 
 

 

Ezt a tanösvényt azzal a céllal alakítottuk ki, hogy kis területen, kevés gyaloglással vagy kerékpározással bemutathassuk a Hortobágy jellemző élőhelyeit, gyeptípusait. Láthatjuk a gyengébb termőképességű szikes és a jobb löszös gyepeket, időszakos vízállásokat. Megtapasztalhatjuk, hogy a különböző gyeptárulások miként viselkednek legeltetés vagy egyéb haszonvétel hatására. A túra során közvetlenül megismerhetjük hazánk egyetlen gátak közé nem szorított vízfolyását, a Hortobágy-folyót, a szürkemarha legeltetésének módját, hatását a természeti értékekre, a hortobágyi pásztorkultúra – a mai napig elevenen élő – emlékeit. A legkitartóbbak láthatják a puszta legöregebb erdejét is. A növényvilág tanulmányozása közben biztosan elénk kerülnek a puszta jellemző madarai, vadjai, ízeltlábú állatai is. 

 

A Malomházi tanösvény megállóhelyei

 

1. Löszlegelő 

A lösztalajok a Hortobágy botanikai szempontból legértékesebb területei.

Jellemzőjük, hogy térszínük néhány deciméterrel magasabb a környező talajokénál, tehát hátak, magaslatok, talajuk szerkezete és vízgazdálkodása, felvehető tápanyagkészlete a növények számára a hazai talajtípusok között a legjobb. Emiatt növényzetük fajgazdag, viszonylag magas termetű, és a nyár végén is zöldell.
Kialakulásuk a jelenlegit – földtörténeti jelenkor, holocén – közvetlenül megelőző, kb. 12 ezer éve véget ért, 2 millió évig tartó jégkorszakban (pleisztocén) történt a levegőből kiülepedett porból. 

Jó termőképességéből, és magaslati elhelyezkedéséből következően vízállásoktól mentes területe miatt a gazdálkodás kiemelt helyszínei, már az emberi gazdálkodás korai időszakaiban felszántották, vagy településeket, állattartó telepeket helyeztek el rajta, ami véglegesen felszámolta az eredeti növényzetét. A legeltetés és a kíméletes kaszálás az a haszonvétel, ami átalakítja ugyan a löszgyepek növényzetét, azonban a legjellemzőbb és természetvédelmi szempontból legértékesebb növényfajok egyedeit megkíméli.
A jelenleg fellelhető hortobágyi löszgyepek – példánk is – másodlagosak, tehát korábban felszántották őket, ennek ellenére eredeti növénytakarójuk fontos elemei visszatelepültek.
A gyep vázalkotó növényfaja a barázdált csenkesz (Festuca rupicola), melyet felismerhetünk kerek csomókban álló, fonalszerűen keskeny, hosszú, ívelt leveleiről. Ez a fűféle igen kedvelt takarmány legelőként és kaszálóként egyaránt, az extrém száraz éveket leszámítva kiegyenlített termést ad.


A terület legtermetesebb és – a júniusi virágzás idején feltétlenül – a legimpozánsabb növénye a macskahere (Phlomis tuberosa), mely feltűnik szobányi foltokat elborító, háromszög alakú, széles leveleiről a virágzás idején kívül is, júniusban pedig 1-1,5 m magas, arasznyi távolságonként ökölnyi csomókban álló, világos lilás rózsaszín virágörveiről. A legelő állatok nem károsítják, legfeljebb letapossák, a kaszálás során is virágzatát veszíti el, földben található gyökérrendszeréről kihajt, és ivartalan úton, sarjadással terjed. Természetesen a kaszálókon évről évre ki kell jelölni az állományait, hogy ivaros úton is szaporodhasson, fenntartva ezzel az állomány genetikai változatosságát.

Tömegesen megtalálható még a tejoltó galaj (Galium verum), melyet a sajtkészítéshez felhasznált tej alvasztásához használtak, innen a magyar neve. Habitusa jellegzetes, felálló szárán tűlevélszerű levelei a szárra merőlegesen, örvökben állnak. Május közepétől a megfelelő helyeken sárga virágmezőket képez.

A löszterületek növényei a különböző bogáncsok és aszatok, mezei aszat (Cirsium arvense), közönséges aszat (Cirsium vulgare), bókoló bogáncs (Carduus nutans), útszéli bogáncs (Carduus acanthoides), melyek a vaddisznótúrás, marhajárás vagy egyéb ok miatt sérült gyep kopár foltjaiban jelennek meg nagy, tüskés leveleikkel, és lila, fészkes virágzataikkal. A szántóföldeken vagy a kertekben is jelzik ezek a növények a számukra kedvező talajokat, ott azonban gyomnövénynek minősülnek, kíméletlenül irtják őket már „palánta” korukban. Itt megszemlélhetjük termetes, élénken virágzó példányaikat.
Az ördögszekér vagy mezei iringó (Eringium campestre) merev szárával és tüskés levelivel sivatagi növényekre emlékeztet, legközelebbi rokonai valóban ott élnek. Ezt sem legelik le az állatok, ősszel gömbölyű bokrocskává fejlődött, elszáradt egyedeik a szélben letörnek a tövükről, és kilométerekre gurulnak a pusztában, így juttatva el magvaikat új élőhelyekre.
A patika párlófű (Agrimonia eupatoria) a gyógynövénygyűjtők kedvelt növénye, a területen azonban csak külön engedéllyel, kutatási céllal szabad gyűjteni. 

 

2. A Hortobágy folyó 

A Hortobágy folyó a Hortobágy legfontosabb vízfolyása, egyszersmind Magyarország legfurcsább folyója. Teljes hossza 167,3 km. Jelenleg Tiszavasvári határában ered a Keleti- és a Nyugati-főcsatorna között, párhuzamosan kanyarog a Tiszával dél felé, attól 40-50 km-re távolodik el, végül a Berettyóba torkollik. Vízhozama korábban a Tisza áradásaiból, és a Hajdúhát nyugat felé kiáramló vízfolyásaiból származott, jelenleg a Tisza szabályozott volta miatt már nem érik el az árvizek.
A Hortobágyi Nemzeti Park területén, mintegy 60 km hosszan – mint pl. a helyszínünkön – nem találunk mellette töltéseket, ennek ellenére nem teljesen szabályozatlan. Az 1970-es évek óta medre mélyített, a nagyobb kanyarulatokat kiegyenesítették, ezzel a folyása felgyorsult. 

Az eredeti mederalakulat láthatóan 50-100 m széles, mindkét parton kb. méteres letörés jelzi a korábbi – jelenleg árvízi – partvonalat. Eredeti állapotában igen lassan mozgó, mocsaras vízfolyás volt, benne fehér tündérrózsa (Nymphaea alba), vízitök (Nuphar lutea), nád (Phragmites australis) élt, ezek a növények helyenként most is megtalálhatóak.
A folyó jobb, felénk eső partja fásszárú növényektől mentes, mivel a közeli szürkemarhagulya folyamatosan legeli. A túlparton nincs legeltetés, itt megtalálhatóak a folyót övező galériaerdők jellegzetes növényei, a fehér nyár (Populus alba), fehér fűz (Salix alba), de találunk amerikai eredetű özönnövényeket is, mint a gyalogakác (Amorpha fruticosa), vörös kőris (Fraxinus pennsylvanica), melyek agresszívan terjeszkednek a számukra megfelelő élőhelyeken, elfoglalva azokat az őshonos növényfajoktól. 

 

3. Szikes legelő

A Hortobágy legjellegzetesebb talaja a szik, melynek fő alkotóeleme a Tisza által itt lerakott finom, agyagos hordalék, mely a növények számára kedvezőtlen élőhelyet jelent. Ezt súlyosbítja a talajvíz felszínen felhalmozódó sótartalma. Emiatt ezeknek a területeknek fajszegény a növényállománya, az itt megtalálható növények kis termetűek. A gyenge fűhozam ellenére ezek a területek meglepően jó legelőnek számítanak.
Uralkodó növényfaja a veresnadrág csenkesz (Festuca pseudovina), kékes, keskeny levelekből álló csomói között helyenként kifehérlik a talajfelszín. A kevéssel jobb élőhelyeken a sziki cickafark (Achillea asplenifolia) egyedei magasodnak ki belőle, ahol rosszabb a talaj, több a kopár felszín, a sziki üröm (Artemisia santonicum) ujjhegyeink között összesodorva illatos levelű példányai bukkannak fel. Utóbbi két fajt a legelő jószágok nem fogyasztják. A száraz időszakot leszámítva sokáig virágzik a kis, sárga virágú sziki pozdor (Scorzonera cana).
Ez a talajtípus az eredeti élőhelye a májusban virágzó kamillának vagy székfűnek (Chamomilla maritima), ami a Hortobágy legnagyobb mértékben gyűjtött gyógynövénye. Az ilyen szikeseken nem szedik, mert példányai kis termetűek és kevés virágot hoznak. Megtalálhatjuk még a sóvirágot (Limonium gmelini) is, melyet szárazvirágnak – vasvirág néven – gyűjtenek, természetesen ennek a fajnak sem a legnagyobb termetű példányait láthatjuk.
A Hortobágy termőképességének fokozására folyamatosan történtek kísérletek, ezek közül a legdrámaibb a XX. század 50-es, 60-as éveiben zajlott, amikor a talaj minőségére kevésbé érzékeny rizs termesztésének meghonosításával próbálkoztak. A puszta területének több ezer hektárját szabdalták fel töltésekkel és csatornákkal. Hamar fény derült a próbálkozás gazdasági értelmetlenségére, ezután a rendszerek némelyikét legelők és kaszálók árasztásos öntözésére kezdték használni, később ez is haszontalannak bizonyult. Ezután még évtizedekig kerülgettük az árkokat, melyek megakadályozták a talajfelszíni vizek természetes mozgását is, és a pusztára nem jellemző növényfajok megtelepedésére teremtettek lehetőséget. 2002-től egy nagyszabású EU-s pályázat keretében a legfontosabb területeken megvalósult a csatornák elmunkálása, az itt látható, kopár felszínű, egyenes vonalú sáv egy ilyen hajdani csatorna nyomvonala. Az eredeti növényzet visszatelepüléséhez még több év szükséges. 

 

4. Tornyi-domb

Mint már szó esett róla korábban, a terület adottságainak leginkább megfelelő haszonvétel a legeltetés, mégpedig a marha legeltetése. A terület legmagasabb, állandóan ármentes részén van a gulyaállás, melyet távolról egy termetes karó, az ún. dörgölődzőfa jelez. Ezen a helyen töltik a jószágok az éjszakát és a delet, tehát a nem legeléssel töltött időszakot. Mellette található a pásztorszállás, a kunyhó. Itt lakik a gulyás a legeltetési időszakban, télen azonban nem lakják. Mellette látható a „vasaló”, amelyet a pásztorember konyhájának is hívunk, mivel itt főzték étkeiket a gulyások. A tanya körül a gulyások láncra kötött kutyáit tekinthetjük meg, de ne közeledjünk hozzájuk, mert veszélyesek lehetnek.

A szürkemarha valamikor a debreceni puszta legfontosabb exportcikke volt, kiválóan alkalmazkodott a helyi természeti adottságokhoz. A Hortobágyon tömegesen lehetett tartani, ráadásul alkalmas volt – egyéb szállítási lehetőség híján – lábon hajtani Európa távoli területeire, mint vágómarhát. A jelenlegi kereskedelmi viszonyok között jelentősége szikár volta, gyenge húshozama miatt csökkent. Ezen a helyen a természetvédelmi kezelés legfontosabb tényezője.

A tanya előtt ívben húzódik a Hortobágy folyó egyik régen levált kanyarulatának maradványából képződött hosszú lapos. Jellegzetes talajfelszíni alakzat benne a giliszták által kialakított zsombékos, melynek teteje mindig a víz felszíne fölé emelkedik, a köztük található semlyéket időszakosan víz borítja. 

 

5. Löszpuszta 

A Hortobágy folyót kísérő löszkiemelkedés ezen része csatornák, árkok által szabdalt, valószínűleg egy valaha létezett malom – melyről Malomháza a nevét kapta – meghajtó vízrendszerének kialakítása céljából. A felszín egyenetlenségei miatt kevésbé legeltetett, mint a korábban látott löszpuszta, ezért fajösszetétele is némiképp más. Megtaláljuk itt a ligeti zsálya (Salvia nemorosa) egész nyáron mélykéken virágzó állományait, a közönséges kakukkfű (Thymus glabrescens) illatos, párnaszerű csomóit. Ezen a helyen egymás mellett láthatóak a gyepi ürömfajok: a már említett, legkisebb termetű sziki üröm, a legnagyobb, ezüstös-hamvas fehér üröm (Artemisia absinthium), a két előző közötti méretű, finoman szabdalt levelű bárányüröm (Artemisia pontica). A lösztalajok alkalmasak arra, hogy – legeltetés hiányában – megtelepedjenek rajta őshonos fásszárúak is, itt pl. a gyepűrózsa (Rosa canina), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), és a legtermetesebb, a vadkörte vagy vackor (Pyrus pyraster). 

 

6. A sziget tölgyese 

A folyó 70-es évekbeli szabályozása alkalmával lemetszett holtág veszi körül a Hortobágy legöregebb tölgyesének állományát. Az itt látható – hortobágyi viszonylatban – hatalmas fák valószínűleg a régi folyó menti tölgyligetek maradványai. Ezek a fák megjelenésükben, pl. rügyezésük idejében különböznek a puszta Nyírségből, Szatmárból származó, telepített erdőinek állományaitól. Itt található két igen terebélyes kocsányos tölgy (Quercus robur), melynek kiodvasodott törzsében kényelmesen meghúzódhat egy-két felnőtt ember.
Az „erdőt” körülvevő holtág növényzete nádas, melyet a szürkegulya legel, nyílt vízfoltjain táplálkozóterületet talál a cigányréce (Aythya nyroca), kis szerencsével mocsári teknőst (Emys orbicularis) is láthatunk. A holtág szélén tenyészik a sziki őszirózsa (Aster tripolium subsp. pannonicus), mely szeptemberben hozza szerény, lila virágait. 

 

Madarak

A felsorolt területek mindegyikén találkozhatunk a pusztai élőhelyekhez kötődő énekesmadarakkal, melyek legjellegzetesebb fajai a sordély (Emberiza calandra), cigánycsuk (Saxicola torquata), sárga billegető (Motacilla flava) a fák, bokrok közelében a tövisszúró gébics (Lanius collurio) és a kis őrgébics (Lanius minor), ez utóbbit váltja fel télen termetesebb rokona, a nagy őrgébics (Lanius senator).

A folyó partján gyakran figyelhetünk meg táplálkozó vízimadarakat, mint pl. a nagy kócsag (Egretta alba), kis kócsag (Egretta garzetta), szürke gém (Ardea cinerea), réti cankó (Tringa glareola). Télen, ha nincs befagyva, itt gyülekeznek a kárókatonák (Phalacrocorax carbo), szerencsével jégmadarat (Alcedo atthis) is láthatunk. A túlparti fák ágai között mindig mozognak énekesmadarak, erdei pinty (Fringilla coelebs), széncinege (Parus major), fülemüle (Luscinia luscinia). Ezeket leginkább a hangjuk alapján fedezhetjük fel.

Az őszi vonulási időszakban esténként a daru (Grus grus) csapatai húznak át a terület fölött, néhány hétig éjszakáznak is a közelben. Őket „látogatják” ebben az időszakban a rétisasok (Haliaaetus albicilla). Ezek a fenséges madarak az év bármely szakában előfordulhatnak a területen. 

 

 

Szabályok és hasznos tanácsok:

  • A HNPI vagyonkezelésében lévő területekre a Látogatási Szabályzat előírásai érvényesek, melyek elolvashatóak és letölthetőek honlapunkról.
  • A Malomházi tanösvény belépőkártya megváltása mellett látogatható, amely ára 2500 Ft/felnőtt/nap, 1500 Ft/diák/nyugdíjas/nap, 6500 Ft/család (2 felnőtt és 1 vagy 2 gyerek)/nap. A belépőkártya megvásárolható a Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpontjában Hortobágy faluban vagy online. Csoportos kedvezmény igényelhető.
  • A földutak használhatóságától függően a tanösvény gyalogosan vagy kerékpárral látogatható.
  • A tanösvény bejárásához szakvezetés szükséges, mely a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságtól (Tel.: 06 52/589-000, e-mail: info@hnp.hu) igényelhető. 
  • A tanösvényen látott és hallott ismeretek elmélyítését segítik az alábbiakban közölt információk, a tanösvény vezetőfüzetének letöltése vagy kinyomtatása és a tanösvényen oszloppal jelölt állomások megtalálása. Az útvonalon való tájékozódást a szakvezető, az állomások, az e-bookban található térkép és a GPS koordináták segítik.
  • A túrázáshoz időjárásnak megfelelő ruházat szükséges. Mivel nyáron akár plusz 40oC-ra is felmelegedhet a levegő, ezért mindig szükséges elegendő folyadékról gondoskodni.
  • A tanösvény területén WC nem található.
  • A puszta csendjét őrizzük meg, ne zajongjunk, járjunk minél csendesebben, semmit ne gyűjtsünk és semmit ne vigyünk magunkkal! Minden szemetet vigyünk haza!
  • Vegyék figyelembe, hogy a természet értékeinek megfigyelését az időjárás nagyban befolyásolja. Az élőlények szokásai változnak nagy hőségben, viharban, esőben, továbbá zavarásmentes időszakban sokkal nagyobb eséllyel tudjuk megfigyelni őket, mint amikor nagy csoportban, társaságban, vagy nagy zajjal közlekedünk. Az ilyen tényezőkre hatást gyakorolni nem áll módunkban, ilyenkor várható, hogy az élmény jelentősen mérsékeltebb, a megszokottól.

Reméljük, hasznosan töltötték idejüket és kellemesen érezték magukat tanösvényünkön!


A Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai

 

Információ:
Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont
4071 Hortobágy, Petőfi tér 9.
Telefon: 52/589-000
E-mail: info@hnp.hu 

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet