Támogatók

Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. és II. ütem

Projekt leírása

A tervezett projekt a természeti értékek hosszú távú megőrzésének elősegítését, a védett és fokozottan védett fajok állományainak megóvását és a racionális, fenntartható tájhasználatot tűzte ki célul, általános célja a természeti értékek hosszú távú megőrzésének elősegítése egy, korábban hadászati tevékenység következtében, degradált területen. A Nádudvar, Nagyiván, Kunmadaras, Karcag külterületéhez tartozó egykori bombázó lőtér területe máig magán viseli a több évtizedes hadászati tevékenység nyomait. Az eredeti szikes pusztát és szikes mocsarakat több ezer bombatölcsér és több mesterségesen épített felszíni célpont csúfítja. Ez utóbbiak közül a hatalmas méretű hangár imitációnak készült földhalmok a legnagyobbak. A terület tulajdonosa a magyar állam, 1991-től kezdődően vagyonkezelője a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság. A terület a Hortobágyi Nemzeti Park része, mint ilyen Világörökségnek számít és Natura 2000 védelem alatt is áll.

Az egykori hadászati hasznosítást követően, mintegy három alkalommal történtek kisebb-nagyobb kármentesítési munkák, amelynek során kizárólag a felszínen található hulladékok és lőszermaradványok kerültek begyűjtésre. Jelen pályázat célja, az egykori bombázó lőtér teljes értékű kármentesítése és tájképi rehabilitációja, amely elengedhetetlenül szükséges a terület hagyományos, a természetvédelmi területnek megfelelő hasznosításához.

Rövid távú célok:

A kármentesítést megelőző szűrővizsgálat eredményei alapján a bombázással érintett célterület 570,58 ha-os és a védőzóna 1757,87 ha-os északi területének, valamint a bombázással érintett célterület 628,37 ha-os és a védőzóna 1204,39 ha-os déli területének rehabilitálásához az alábbi feladatok kerültek meghatározásra:

  • Tűzszerészeti átvizsgálás és robbanószerkezet-mentesítés földfelszíni technológia alkalmazásával: A mentesítésre kijelölt területen belül a célterületen a felszínen, ill. felszín alatt -1,50 m mélységig, a célterülethez közeli biztonsági zónában -1,00 m mélységig és a védőzónában -0,5 m mélységig műszeres átvizsgálás, a feltárási-eltávolítási munkák elvégzése, az előtalált robbanószerkezetek előírás szerinti kezelése, illetve megsemmisíttetése a Magyar Honvédség tűzszerész alakulatával.

  • A felszínen talált szennyezőanyagok elszállítása.

A célterület északi részének rehabilitációjához szükséges:

  • a mesterséges földművek elbontása és a felszabaduló földanyag szétterítése a bombatölcsérekbe,

  • a célterületen található bombatölcsérek betemetése a közelből megfelelő mennyiségű föld beszállításával és a tölcsérekből a robbanások által kihordott anyag elegyengetésével, az eredeti felszín helyreállítása,

  • anyagnyerés céljából vizes élőhelyek kialakítása a sűrűn bombázott területeken a nagyobb bombatölcsérek egybenyitásával,

  • a bolygatott felszínek utókezelése szárzúzással és legeltetéssel, a gyepesedési folyamatok elősegítése érdekében,

  • az egy hektárt elérő egybefüggő bolygatott felszíneken gyepesítés,

  • a korábbi katonai laktanya épületek és az irányító torony (ún. sárga torony) bontása.

A beavatkozások olyan ökológiai változást eredményeznek, amelyek biztosítják a projektterületre jellemző élőhelytípusok, füves puszták, időszakos, illetve állandó vizes élőhelyek (kiszáradó szikes kisvizek, mocsarak) megőrzését, fejlesztését, valamint az ezeken a területeken előforduló védett élőlények életfeltételeinek hosszú távú fennmaradását, kedvezőtlen természetvédelmi helyzetük javítását, a hagyományos területhasználat (legeltetés, kaszálás, nádgazdálkodás) révén.

A fejlesztés során a kialakított, rekonstruált élőhelyeken a fenntartható és biztonságos tájhasználat céljai is megvalósulnak.

A célkitűzésekkel összhangban a projekt célcsoportját az intézkedés által közvetlenül érintett, NATURA 2000 függelékes élőhelytípusok jelenti: pannon szikes gyepek és mocsarak, eutróf állóvizek Magnopotamion vagy Hydrocharition növéneyzettel, síksági Pannon löszgyepek.

A szikes élőhelyekhez kötődő védett és fokozottan védett fajok (valamennyi Natura 2000 függelékes faj, amely a Hortobágy site-on előfordul), amelyek számára kedvezőbb élőhelyi feltételek alakulnak ki és tarthatóak fenn hosszú távon:

Védett: barna rétihéja, kékes rétihéja, réti cankó, pajzsos cankó, pettyes vízicsibe, kis vízicsibe, daru, aranylile, parlagi pityer, kékbegy, kis őrgébics, réti csík, kisfészkű aszat.

Fokozottan védett: bölömbika, törpegém, nagy kócsag, vörös gém, fekete gólya, fehér gólya, batla, kanalasgém, kis lilik, cigányréce, réti sas, kígyászölyv, hamvas rétihéja, pusztai ölyv, békászó sas, parlagi sas, kerecsensólyom, vándorsólyom, piroslábú cankó, nagy goda, nagy sárszalonka, fattyúszerkő, kormos szerkő, fehérszárnyú szerkő, szalakóta, csíkosfejű nádiposzáta, vidra.

A megvalósítási szakaszban 2013.03.20-án ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésévelinduló hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében került kiválasztásra az egykori laktanyaépületek és az ún. sárgatorony bontásának kivitelezője. A nyertes vállalkozó az Aqua-General Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.) A szerződéskötésre 2013. április 16-án került sor.  A munkaterület átadása 2013. május 9-én történt meg. A vállalkozó a bontási munkákat 2013 augusztus 26-val készre jelentette. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2013. szeptember 4-én sikeresen lezajlott.

A projekt megvalósítás sarkalatos pontja a lőszermentesítés, amely a terület nagysága és egyedi jellege miatt különös figyelmet igényelt, ilyen nagyságú és értékű lőszermentesítési kiírás az utóbbi években egyáltalán nem volt. A lőszermentesítési feltárási feladatokat a Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi. A szerződéskötésre 2013. augusztus 26-án került sor, a munkaterület átadása pedig szeptember 9-én zajlott le. A vállalkozó az északi és déli célterületen folyamatosan végzi a feltételezhető robbanótestek feltárását.

Tekintettel a feladat nagyságára, ami az előtalált feltételezhető robbanótestek, robbanóanyag-maradványok nagy száma és a terület nagysága miatt adódik egyeztetések történtek a Magyar Honvédség vezetőivel, a bombavetőtér tűzszerészeti mentesítésének megvalósításáról.
Az egyeztetések nyomán
született meg a projektek összköltségének növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projektek második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról szóló 1633/2014. (XI. 7.) Korm. határozat.

A projekt így két szakaszban KEOP ill. KEHOP forrásból valósul meg 2018. májusi véghatáridővel.

A bombatér rehabilitációjára vonatkozóan a földmunkák és területrendezés megvalósítása a projektek II. szakászában történik, a közbeszerzési eljárás során nyertes Magyar Mélyépítő Kft. kivitelezésében.

Jelen pályázat keretében megvalósuló rekonstrukció, tájképi rehabilitáció elengedhetetlenül szükséges a terület hagyományos, immár polgári hasznosításához, egyúttal természetvédelmi területként történő kezeléséhez. A teljes körű környezetvédelmi és tűzszerészeti mentesítést követően a jelenleg állami kivett I. besorolású helyrajzi számon levő területeket művelésbe kívánjuk vonni és a későbbiekben legelőként kívánjuk hasznosítani.