Támogatók

Természetvédelmi fejlesztések a Hortobágyi Nemzeti Park Egyek-Pusztakócsi mocsarak területén

Projekt leírása

A tervezett projekt célja a HNP ún. Egyek-Pusztakócsi mocsarak területegységének komplex tájrehabilitációjához szükséges beavatkozások elvégzése, és az 1991 óta működő Górés tanyai természetvédelmi mentőhely fejlesztése. A területen 1976 óta zajló természetvédelmi rekonstrukciós beruházások mára a kiindulásihoz képest jelentősen jobb állapotot eredményeztek. A terület jogi státuszához (nemzeti park, Ramsari terület, bioszféra rezervátum, világörökség része) méltóan az egykori középüzemi méretekhez berendezett agrár táj képe megváltozott. Eltűntek a mocsarakat körbeölelő szántók, a kunhalmokat megcsonkító telepített erdők, a tájat felszabdaló fasorok. A 2004 és 2008 között megvalósult Life projekt eredményeképpen 760 hektáron új gyepek születtek. A tervezett élőhely-rehabilitáció során érintett területek kimagasló természetvédelmi értékű élőhely típusok (pannon szikes gyepek és mocsarak, löszpuszta gyepek), melyek javításával, az élőhelyek degradációjának megszüntetésével számos védett és fokozottan védett faj hosszú távú megőrzését biztosíthatjuk.

A tervezett projekt főbb célkitűzései:

  • A Fekete-rét több, mint 30 évvel ezelőtti mocsárrekonstrukciós munkálatainak továbbfejlesztése. A terület mozaikosságának növelésével az átvonuló vízimadarak számára megfelelő éjszakázó hely kialakítása, ugyanakkor a halállomány áttelelésének biztosítása. A területet bemutató tanösvény kialakítása, a szemléletformáláshoz, ismeretterjesztéshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése (megfigyelőtorony felújítása, tájékoztató táblák kihelyezése).

A projekt keretében tervezett tevékenységek: a jelenlegi mintegy 4 ha-os belső tó nyugati irányú bővítésével egy 9,1 ha kiterjedésű zömében hinaras-nyílt vizes élőhelyfolt kialakítása; a jelenlegi mintegy 4 ha-os belső tó keleti és déli partja mentén természetközeli rézsűk kialakítása;a Górés-tanyát és a belső tavat összekötő csónakút kotrása; a Fekete-réti tápcsatorna belső tóval összekötő tápcsatorna-szakaszának kotrása; a régi szétkorhadt pallóút maradványainak elbontása.

  • A górési természetvédelmi mentőhely (védett és fokozottan védett madárfajok) lakói számára a hazai jogszabályoknak megfelelően új férőhelyek létesítése (ragadozómadár ház és gólya-teleltető). A természetvédelmi mentőhely működéséhez nélkülözhetetlen felszerelések beszerzése, a szemléletformálást, ismeretterjesztést elősegítő webkamera kihelyezése.

  • A projektterületen fekvő 6 darab kunhalom rekonstrukciója (tájidegen özönnövények eltávolítása, a halmok környékén a roncsolt felszín helyreállítása, gyeptelepítés).

A tervezett munkák magukba foglalják a Filagória-halom, Meggyes-halom ördögcérnától (Lycium barbarum) való mentesítését, a Filagória-halom, Nyíregyházi-halom, a Porosállás-halom, a Meggyes-halom gyepesítését. A gyeptelepítés mellett fontos feladat a löszgyepekre jellemző kétszíkű karakterfajok betelepítése, melyet a Görbeszék–halom, a Filagória-halom és a Nyíregyházi-halom területén tervezünk. A Kosár-hát esetében a spontán gyepesedési folyamatokat kell előnyben részesíteni, így itt kaszálással és a felnövekvő akác-sarjak eltávolításával avatkozunk be a természetes folyamatokba.

Az Egyek-Pusztakócsi mocsarak területén még az 1990-es években is viszonylag sok helyen ismertük a védett ürge (Citellus citellus) előfordulásait. Döntően kis kiterjedésű, zárvány gyepfoltokra szorítkozott az akkori elterjedési területük. A valószínűleg már akkor is életképtelen zárványok felmorzsolódtak, így az ürge a területről kipusztultnak tekinthető. A LIFE projekt hatására, új nagy kiterjedésű gyepterületek jöttek létre, amelyek talajadottságaik miatt jó ürge élőhelynek tekinthetőek. Projektünk ezen részcéljának egyik kiemelt célja, hogy a területről kipusztult és a löszgyepek szempontjából kulcsszereplő ürge visszatelepítését elvégezzük.

A természeti értékek hosszú távú megőrzésének elősegítését, a védett és fokozottan védett fajok állományainak megóvását és a racionális, fenntartható tájhasználatot tűzte ki célul a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a fenti célok megfogalmazásával. A védett és egyben Natura 2000 területek rehabilitációjával visszaállíthatók azok a természetes, természetközeli állapotok melyekkel a kimagasló természeti értékek, a sokszínűség tartósan fenntarthatóvá válik. Ezen cél, szorosan illeszkedik a Nemzeti Fejlesztési Tervhez, a II. Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz és az ennek részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alaptervhez. Ugyanakkor a tervezett természetvédelmi fejlesztés illeszkedik az Európai Unió Natura 2000, a páneurópai és a hazai Nemzeti Ökológiai Hálózat programjaihoz is.

A megvalósításra 2012. április és 2014. október között kerül sor.

Közbeszerzés

Közbeszerzési eljárás tárgya Legutolsó frissítés Közbeszerzési eljárás állapota
Fekete-rét rekonstrukció - vizes élőhelybővítés és tanösvény építés 2013-03-21 eredményes
Madárház építés 2013-03-21 eredményes
Tervezési feladatok 2012-04-20 eredményes
Projekt előkészítő tanulmányok készítése 2011-10-25 eredményes