Kisvízterek rehabilitációja a HNPI műkdési területén - zárórendezvény

Időpont: 
csütörtök, 2014, november 20 - 09:45

Kisvizes élőhelyek ökológiai állapotának javítása történt meg a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működésiterületén

A több mint 350 millió forint értékű beruházás a „Kisvízterek rehabilitációja a Hortobágyi NemzetiPark Igazgatóság működési területén” című KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0009 azonosítószámúpályázat keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai költségvetés finanszírozásábanvalósult meg.

A projekt célja a kedvezőtlen természeti állapotok javítása, valamint a hazai védett és közösségijelentőségű fajok védelme védett természeti területen, illetve NATURA 2000 területeken és élőhelyeken.A kisvízterek és más vizes élőhelyek természetvédelmi ökológiai szerepe felbecsülhetetlen. Értékük afolyószabályozások, lecsapolások és az intenzív mezőgazdaság előtti tájkép maradékainak őrzésében, azokegyedi flóra és fauna elemeiben rejlik. Kisvízterek és vizes élőhelyek (wetlandek) közé soroljuk a szikestavakat, buckaközi laposokat, láp- és mocsárréteket, ártéri- és mentett oldali holtmedreket, puha- éskeményfás ligeterdőket. Ilyen élőhelyek közül nagyon sok található a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságműködési területén. Idetartoznak a Bihari-sík szikes tavai, a Tisza-menti ártéri gyepek, mocsarak ésholtmedrek, továbbá a hajdúsági és nyírségi lápok, láprétek. Mint víztől függő élőhelyek, fennmaradásukatelsősorban vízellátottságuk határozza meg. Számuk a folyószabályozásnak és a belvízlevezetéseknekköszönhetően drasztikus mértékben lecsökkent, a fennmaradó élőhelyek ökológiai állapota pedig erősenleromlott.A projekt keretében a Közép-Tisza-vidék térségében Tiszajenő: Nagy-rét, Tiszakürt: Csukás-fertő, Pély:Patkós-holtág; az Észak-Nyírség kisvízterei közül Petneháza: Daru-rét, Apagy: Falu-rét, Biri: Nagy-rét,Terem: Dohányos-tanyai-lápok, Piricse: Júlia-liget, Bátorliget: Ősláp, Penészlek: Peces-tó; valamint Dél-Nyírség és Bihari-sík területén Nyírábrány: Hanelek, Kokad: Daru-láp, Hosszúpályi: Kis Fehér-tó,Létavértes: Csohos-tó, Derecske: Nagy-nyomás, Derecske: Bocskoros, Pocsaj: Tövises-legelői-holtmederrehabilitációja valósult meg.A pályázati projekt eredményeképpen 17 kisvizes élőhelyen és annak környezetében, a tavasszal és nyárelején összegyűlt vizek lassabban szivárognak el, a terület vízkészlete nő, így várhatóan javulni fog azökológiai állapot. A különböző élőhelytípusok esetében ez a változás mást és mást jelent. A szikes tavakesetében a szikesedési, sófelhalmozódási folyamatok erősödését várjuk, míg a lápok, láprétek ésmocsárrétek esetében az élőhelyeken minél tovább történő vízmegtartást, a puha és keményfásligeterdőkben a mélyfekvésű területeken történő vízmegtartást, az erdő mozaikosságának növelését, és azerdő fáinak vitalitásbeli javulását várjuk.