Támogatók

Árokrendszerek felszámolása a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

Projekt leírása

A tervezett projekt a természeti értékek hosszú távú megőrzésének elősegítését, a védett és fokozottan védett fajok állományainak megóvását és a racionális, fenntartható tájhasználatot tűzte ki célul. A védett és egyben Natura 2000 területek rekonstrukciójával visszaállíthatók azok a természetes, természetközeli állapotok a hortobágyi pusztákon, melyekkel a kimagasló természeti értékek, a sokszínűség tartósan fenntarthatóvá válik. Ezen cél, szorosan illeszkedik a Nemzeti Fejlesztési Tervhez, a II. Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz és az ennek részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alaptervhez. Ugyanakkor a tervezett természetvédelmi fejlesztés illeszkedik az Európai Unió Natura 2000, a páneurópai és a hazai Nemzeti Ökológiai Hálózat programjaihoz is. A projekt védett természeti területen illetve NATURA 2000 területeken és élőhelyeken valósul meg. A beavatkozások olyan ökológiai változást eredményeznek, amelyek biztosítják a projektterületekre jellemző élőhelytípusok, füves puszták, időszakos, illetve állandó vizes élőhelyek (kiszáradó szikes kisvizek, mocsarak) megőrzését, fejlesztését, valamint az ezeken a területeken előforduló védett élőlények életfeltételeinek hosszú távú fennmaradását, kedvező természetvédelmi helyzetük javítását. A fejlesztés során a kialakított, rekonstruált élőhelyeken a fenntartható fejlődés céljai is megvalósulnak.

A projekt célja a természetes szikes pusztai élőhelyeket feldaraboló, használaton kívüli csatornák, egykori vízkormányzó műtárgyak, rendezetlen depóniák felszámolása, ezáltal a természetes szikes pusztai élőhelyszerkezet és a felszíni vízmozgások helyreállítása. A program hortobágyi célterületét a nemzeti park Hortobágy, Tiszafüred, Püspökladány és Nádudvar települések határában található pusztái, valamint Újszentmargita és Folyás térségének védett szikes gyepjei alkotják. A Bihari-sík Tájvédelmi Körzetben Tetétlen közigazgatási határában levő védett gyepterületek alkotják a célterületet. A helyenként még jó állapotban lévő pannon szikes gyepterületeken a felszíni és közvetve a felszín alatti vízmozgásokat kedvezőtlenül befolyásolják a korábbiakban épített gyepöntözési célzatú árkok és gátjaik.  A csatornák jelenleg a vizet az egyébként természetes térszintek alapján várható helyek felől elvezetik, az összpontosuló mocsár helyett a legeltetendő területeket töltik fel, akadályozva ezzel a természetvédelmi kezelést. A csatornák a felszíni vizeket a pusztáról elvezetve a szikes gyepek vízháztartását és a talaj szerkezeti fejlődését is negatív irányba befolyásolják. Helyenként a gyepen található laposok kiszáradását és tartós vízhiányt okoznak a lefolyási irányokra merőleges árkok. A puszta mozaikosságát és természetközeli állapotú vízviszonyainak visszaállítását az árkok és a gátak elmunkálásával érhetjük el. A degradált élőhelyek helyreállításával a fajok számára kedvezőbb élőhelyi feltételek biztosíthatóak a szaporodó-, táplálkozó- és vonulóhelyeken. A projekt célja - mintegy 180 km gát- és csatornarendszer felszámolása, ezzel 5660 ha védett, Natura 2000 prioritás élőhely rekonstrukciója. A célkitűzésekkel összhangban a projekt célcsoportját az intézkedés által közvetlenül érintett, NATURA 2000 függelékes élőhelytípus jelenti: pannon szikes gyepek és mocsarak.

A kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertese a Tengely-Közmű Kft. (3300 Eger, Kőlyuktető 0715/3 hrsz.) lett. A szerződéskötésekre – mind a Hortobágy Déli puszták: Püspökladány külterület, Tetétlen külterület, Nádudvar külterület, mind az Északi puszták: Hortobágy-Máta, Hortobágy-Villongó (Tiszafüred-Kócsújfalu), Újszentmargita külterület, Folyás külterület tekintetében 2012. április 3-án került sor. A kivitelezési munkák ténylegesen 2012. június 15-én kezdődtek, tekintve, hogy az ezt megelőző költési időszakban a terület zavarása nem volt megengedett.

Ezt követően a Vállalkozó nagy gépi kapacitás felvonultatásával kezdett hozzá a terepi munkákhoz. A kivitelezés az északi területekről indulva haladt déli irányba. Az időjárás nagyon kedvező volt a teljes kivitelezési időszakban. A mezőgazdasági szempontból szélsőségesen aszályos időjárás a tárgyi kivitelezés szempontjából rendkívül előnyös volt. A korábbi kiterjedt vízállások eltűntek, száraz munkaterület állt rendelkezésre mindenütt. Az év során sem voltak olyan nagyobb esőzések, melyek a munka átmeneti szüneteltetését eredményezték volna, folyamatosan lehetett dolgozni, így az eredetileg tervezett két év helyett kevesebb mint 1 év alatt megvalósult.

A Vállalkozó a munkát 2012. október 25-én kelt leveleiben a munkát – mindkét részterületre vonatkozóan - készre jelentette, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 2012. november 8-án.

A bolygatott felszínek gyomosodásának megelőzése érdekében a nagyobb vagy jobb talajadottságú területrészeken található csatornák helyén foltokban a természetes gyepet alkotó fő fűfaj, a veresnadrág csenkesz (Festuca pseudovina) magvetésével segítettük a gyep visszatelepedését. Egyes területeken szükséges volt a betemetett csatornák nyomvonalán megjelenő gyomnövények mechanikai irtása (szárzúzás, kaszálás), illetve a telepített gyep ápolása szintén ezzel a módszerrel.

Közbeszerzés

Közbeszerzési eljárás tárgya Legutolsó frissítés Közbeszerzési eljárás állapota
Rizsgátak és egyéb műtárgyak elbontása, a rehabilitált területek utógondozása 2013-05-27 eredményes
Tervezési feladatok 2012-04-20 eredményes