Támogatók

Kisvízterek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

Kisvízterek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén az alábbiakszerintI. részajánlatA Közép-Tisza kisvíztereinek rehabilitációja1. Tiszajenő: Nagy-rétTiszajenő külterületén elhelyezkedő Nagy-réten található belvízelvezető árokhálózat és az árkokkalpárhuzamos depóniák megszüntetése, összesen 3 677 m árok kerül betemetése.Az árkok betemetéséhez anyagnyerőhelynek kijelölt a Tiszakürt I megnevezésű homokbánya(Tiszakürt 0253/29 hrsz) terület, ahonnan összesen 1.500 m3 plusz föld behordására van szükség.2. Tiszakürt: Csukás-fertőA Tiszakürt 0230 hrsz-ú (Földeslaposi) csatorna 3+215 fm szelvényében az építési munkálatoksorán, a víz tervezési területről való gyors levonulásának megakadályozása, és a levonuláslassításának érdekében egy vízvisszatartó műtárgy létesítése történik meg. A műtárgy engedélyesküszöbszintje 80,52 mBf.3. Pély: Patkós-holtágA hullámtéren, Pély külterületén a Patkós-holtágon tervezett beavatkozás keretében egy nyugatiirányba lejtő maximálisan 1.6 m mélységű mederbevágás kialakítása a cél. A kotrás során kb.30.000 m3 iszap eltávolítása szükséges.A kotrási anyagot a Tisza árvízvédelmi töltésének mentett oldalán, az előtérrel párhuzamosanhúzódó nádassal benőtt anyagnyerőhelyen kell elhelyezni.A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal történt egyeztetést követően a6meghatározott műszaki specifikáció az előtér leterhelésre vonatkozóan az alábbi:- 25 m széles előtér leterhelés, 5%-os m.o. felé kialakítandó eséssel,- a gyűjtődrén belső átmérője Ø 125-re,- a gyűjtődrén kerüljön besüllyesztésre a lehumuszolt töltésláb alá a talajba, így:- elvileg a gyűjtődrén is jobban látja el a felszín alatti vizek nyomáscsökkentő szerepét,- másrészt a drénkivezetések felett is nagyobb lesz a földtakarás,- a gyűjtődrén 40×40 cm keresztmetszetű 20-50 mm-es osztályozott kavicságyba kerüljönbeépítésre, geotextília nélkül,- a drénkivezetések 10 m hosszban szintén perforált (drén-)csőből épüljenek, szintén osztályozottkavicsba, a 10 m-en kívüli szakaszuk DN 125 KM PVC csőből épüljön,- a gyűjtő drén és a drénkivezető csövek csatlakozásaiba ne „T”-idom, hanem vasbeton fedlappalellátott ellenőrző akna kerüljön betervezésre, ez esetleg az árvíz idején történő szivattyúzás eseténcsökkentheti az árvízi kockázatot,- a drénkivezetések 300 m-enként épüljenek (ez elegendő a korábbi 200 m-enkéntivel),- a drénkivezetések kitorkolásainál – az előtér leterhelés és a meglévő terep csatlakozásánál, egy-,a töltéssel párhuzamos, attól ~ 25 m-re haladó szikkasztó árok került betervezésre.A kotrási anyag egy kb. 50 m3-es része a holtág DK-i-, ÉK-i, és DNy-i sarkában természetesen jelenlévő vízkivezetési útvonalba kerül beépítésre, mint „föld-dugó”.A kotrás száraz kotrással történik, mely előtt a holtágmedret le kell vízteleníteni, mely jelenlegtermészetes úton megtörténik a nyár végi-őszi periódusban, így a holtág természeti értékeikevésbé sérülnek.II. részajánlatÉszak-Nyírség kisvíztereinek rehabilitációja1. Petneháza: Daru-rétA víz célterületről való gyors levonulásának megakadályozására, és a levonulás lassítására acsatornára összesen 5 db bukós műtárgy építése, melyek kialakításuknak köszönhetőenváltoztatható átbukási szintűek.A kiviteli munkákat száraz időszakban kell végezni, az építés előtt a csatornát az építési terület alattés felett homokzsákokból ideiglenes jászolgáttal le kell zárni, melynek vízoldalát fóliával kellteríteni. Csapadékos időjárás esetén szivattyúzással a víz átemelését meg kell kezdeni a felvízről azalvízre.2. Apagy: Falu-rétA víz célterületről való gyors levonulásának megakadályozására, és a levonulás lassítására acsatornára összesen 2 db bukós műtárgy építése, melyek kialakításuknak köszönhetőenváltoztatható nyílásúak.3. Biri: Nagy-rétA víz célterületről való gyors levonulásának megakadályozására, és a levonulás lassítására acsatornára 1 db bukós műtárgy építése, mely kialakításának köszönhetően változtatható nyílású.A bukó voltaképpen olyan vasbeton támfal, melynek tengelyben lévő nyílásába változó méretbenlegyártott fapallókból összeállított bukó helyezhető, így a bukási szint, és az átengedett vízhozam isszabályozható.4. Terem: Dohányos-tanyai-lápokA célterületek gyors vízlevonulását megelőzendő az Ürgetanyai 2. oldalág csatornán 1 dbvízvisszatartó műtárgy építése, a csatorna 0+029 fm szelvényben. A műtárgy gabionmegtámasztású földmű, felső átbukással.A fenti létesítmény építéséhez a csatornát ideiglenesen el kell zárni homokzsákos jászolgáttal,7melynek vízoldalát fóliával kell teríteni. Az építés idejére ideiglenes-, provizórikus szivattyúzásszükséges.5. Piricse: Júlia-ligetA Pilis-Piricsei főfolyáson fix küszöbű meglévő műtárgy rekonstrukciójaA Pilis-Piricsei folyás 7+671 fm szelvényében lévő fix küszöbű fenékbukót felújítása. A felújításkiterjed az elő és utófenék burkolatok kialakítására, a védőkorlát helyreállítására, valamint avédőkorlát helyreállítására. A fix küszöbű bukó funkciója a mederben való vízvisszatartás, tározás.A műtárgy monolit vasbeton műtárgy 2,00 m-es átbukási szélességgel.Az elő és utóburkolat adatai:– 40×40×10- betonlap burkolat– alapbeton C25/30 XF2– homokoskavics ágyazatAz aljzatbeton 15 cm-es, a homokoskavics ágyazat 10 cm-es rétegvastagságban készül.Az előburkolat és az utóburkolat is 4,35 m hosszúságban készül, de az utóburkolat iszapfogóskialakítású. A betonburkolat alá helyezett 10 cm vtg. homokos-kavics ágyazat tömörségi foka: Trρ95 %.A csatornák összefolyása után fix küszöbű bukó beépítése.A Pilis-Piricsei főfolyás 7+500 fm szelvényében lévő 2×120×140-es ikerműtárgy kerül átépítésreúgy, hogy a felvizi előfej elbontása után kialakításra kerül egy aknás tiltós elzárási lehetőség. Azelzárás történhet tiltóval, de a műtárgy alkalmas a betétpallós vízszintszabályozásra is. Kialakításrakerülnek még az elő és utófenék burkolatok is amelyek jelenleg nincsenek.A hozzáépített tiltós aknaműtárgy anyagminősége:– betonminőség: C30/37 XF1– betonacél: Ø 12-es kétoldali 20×20-as hálós vasalás B 60.40 min.A 0349 hrsz.-ú Ó-tanyai csatornán fenékküszöb kialakítása.Az Ó-tanyai csatorna 0+427 fm szelvényébe kerül megépítésre az a fix küszöbű bukó, amelyekfunkciója a mederben való vízvisszatartás, tározás. A műtárgy monolit vasbeton műtárgy 1,40 m-esátbukási szélességgel.Műtárgyak adatai:– betonminőség: C30/37 XF1– betonacél: Ø 12-es kétoldali 20×20-as hálós vasalás B 60.40 min.A meder elő és utófenék burkolatok C16/20 betonba rakott TA-TB vízépítési kőből készülnek 1,0 ill.1,5 m hosszban.A fenti létesítmények építéséhez a csatornákat ideiglenesen el kell zárni homokzsákos jászolgáttal,melynek vízoldalát fóliával kell teríteni. Az építés idejére ideiglenes-, provizórikus szivattyúzásszükséges.6. Bátorliget: ŐslápA Pilis-Piricsei főfolyáson 2 db fix küszöbű fenékbukó kialakításaA Pilis-Piricsei főfolyáson 2 db fix küszöbű fenékbukó építése, vasalt betétpallószintszabályozással. Az érintett szelvények a 0+241 és a 0+482 fm szelvény. Mindkét műtárgymonolit vasbeton műtárgy 1,40 m-es átbukási szélességgel.Műtárgyak adatai:– betonminőség: C30/37 XF1– betonacél: Ø 12-es kétoldali 20×20-as hálós vasalás B 60.40 min.Hasonló anyagminőséggel készülnek a meder elő és utófenék burkolatok is, amelyek 1,0 m illetve1,5 m hosszúak a műtárgytól mérve. A műtárgy és a meder és rézsűburkolat közötti kapcsolatot a8vasalás, és az egybe betonozás biztosítja. A támfal és a betonburkolat alá 15 cm vtg. Trρ 95 %-ratömörített homokos-kavics ágyazat készül. A támfalba két oldalra 2 db 60×60×5 mm-es U-acélkerül beépítésre, természetesen a befalazó karmok hozzáhegesztésre kerülnek a támfalvasszereléséhez.Torkolat alatti 3×1,20×1,40-es méretű zsilipbe betétpallók elhelyezése A Bódvaj patak 15+880 szelvényében lévő 3×120×140-es vasbeton műtárgyából hiányoznak azelzáró pallók. Ezek a vasalt akác keményfa pallók megtervezésre kerültek, így a továbbiakban avízvisszatartás biztosítható.Nyírbátor-Vasvári-folyáson vízvisszatartó műtárgy kialakításaA Nyírbátor-Vasvári folyás 0+814 fm szelvényében 2×120×140-es tiltós vízszintszabályzós műtárgykialakítása, amelynek funkciója a csatornán levonuló belvíz visszatartása az engedélyes szinten,valamint a csatorna teljes lezárásának biztosítása. A műtárgy vasalt akácfa betétpallókkal, ésacélszerkezetű tiltóval látja el a fenti funkcióit.Műtárgy anyagminősége:– betonminőség: C30/37 XF1– betonacél: Ø 12-es kétoldali 20×20-as hálós vasalás B 60.40 min.A tiltós vízvisszatartó műtárgy mellé a fel és alvízi oldalon egy-egy relatív álló vízmérce kerülbeépítésre.A fenti létesítmények építéséhez a csatornákat ideiglenesen el kell zárni homokzsákos jászolgáttal,melynek vízoldalát fóliával kell teríteni. Az építés idejére ideiglenes-, provizórikus szivattyúzásszükséges.7. Penészlek: Peces-tóA víz célterületről való gyors levonulásának megakadályozására az önkormányzati csatornán 1 dbfix küszöbű fenékbukó építése, vasalt betétpalló szintszabályozással. Az érintett szelvény a 0+500fm szelvény. A műtárgy monolit vasbeton műtárgy 1,40 m-es átbukási szélességgel.Műtárgy adatai:– betonminőség: C30/37 XF1– betonacél: Ø 12-es kétoldali 20×20-as hálós vasalás B 60.40 min.A fenti létesítmény építéséhez a csatornát ideiglenesen el kell zárni homokzsákos jászolgáttal, melynek vízoldalát fóliával kell teríteni. Az építés idejére ideiglenes-, provizórikus szivattyúzásszükséges.III. részajánlatDél-Nyírség és Bihari-sík kisvíztereinek rehabilitációja1. Nyírábrány: HanelekA víz tervezési területről való gyors levonulásának megakadályozására az Érmelléki I/1 csatornán 1db fix küszöbű fenékbukó építése, vasalt betétpalló szintszabályozással. Az érintett szelvény a0+610 fm szelvény.A műtárgy monolit vasbeton műtárgy 1,40 m-es átbukási szélességgel.Műtárgyak adatai:- betonminőség: C30/37 XF1- betonacél: Ø 12-es kétoldali 20×20-as hálós vasalás B 60.40 min.A meder elő és utófenék burkolatok rakott TA-TB vízépítési kőből készülnek 1,0 ill. 1,5 m hosszban.A támfalba két oldalra 2 db U 60×60×5 mm-es U-acél kerül beépítésre, természetesen a befalazókarmok hozzáhegesztésre kerülnek a támfal vasszereléséhez.A fenti létesítmény építéséhez a csatornát ideiglenesen el kell zárni homokzsákos jászolgáttal,melynek vízoldalát fóliával kell teríteni. Az építés idejére ideiglenes-, provizórikus szivattyúzásszükséges.2. Kokad: Daru-lápA víz célterületről való gyors levonulásának megakadályozására, és a levonulás lassítására acsatornára összesen 1 db bukós műtárgy építése, melyek kialakításuknak köszönhetőenváltoztatható nyílásúak (fix betonküszöb felett pallókkal szabályozható a felvízi vízszint).A bukók alatt és felett betonba rakott vízépítési terméskő-burkolat épül.Betonminőség: C 30/37 XF1.A támfal és a betonburkolat alá 15 cm vtg. Trρ 95 %-ra tömörített homokos-kavics ágyazat készül.A támfalba két oldalra U 60×60×5 mm-es U-acél kerül beépítésre, természetesen a befalazókarmok hozzáhegesztésre kerülnek a támfal vasszereléséhez. Ezekbe az U-acélokba kerülbesüllyesztésre az előre legyártott akácfa palló-sor.Az akácfa pallók két vége bemarásra kerül, és ezekbe a hornyokba még melegen kerül ráhúzásra a30×2×600 mm-es acél heveder, mely kihűlés után a pallóra feszül.3. Hosszúpályi: Kis Fehér-tóVízszinttartó betétpallós és zsilipes műtárgy építése:A víz célterületről való gyors levonulásának, illetve a Kis Fehér-tó nyugati oldalán található, a tóvizét levezető Fehér-tói párhuzamos csatornába történő bejutásának megakadályozására és alevonulás lassítására a tó területére a meghatározott szelvényben 1 db földből épülő keresztgátatépítése. A keresztgátba kétnyílású, monolit vasbeton elzáró és szabályozó műtárgy épül, amelynekkét nyílásában kézi erővel is elhelyezhető és kivehető, egyenként 2,00 m hosszú és 25 cm szélesvasalt, két sorban elhelyezhető akácfa-betétpallókkal szabályozható a felső bögéből az alsó bögébeátengedhető vízmennyiség.A műtárgyra történő bejáráshoz 20 cm vastagságban a középső osztófalra támaszkodó, azokkalegybevasalt, 2,00 m széles vasbeton bejáró híd épül, amelyről mind a betétpallók behelyezhetők, ill.kivehetők, illetve a tervezett, kézi mozgatású halrácsok kezelhetősége is biztosított.A műtárgy szélső támfalai kétoldalt bekötésre kerülnek a tervezett, földből épülő keresztgátba. Abetétpallók a műtárgy alsó (elfolyó oldali), míg a halrács a műtárgy felső (befolyó oldali)szelvényébe kerülnek elhelyezésre.Keresztgát építése:A középen tervezett vasbeton betétpallós-zsilipes műtárgy által tartott és szabályozott vízszintet atervezett, földből megépülő, 206,5 fm hosszú keresztgáttal tartjuk a felső bögében. A keresztgáttervezett koronaszélessége 2,00 m, rézsűhajlása 1:1,5. A megépülő keresztgát koronájángépjárművekkel, munkagépekkel nem lehet közlekedni, azon csak a műtárgyat kezelő személyzetközlekedhet. A keresztgát 0+133 fm-szelvényében épül meg a kétnyílású vízszinttartó ésszabályozó műtárgy.A tervezett koronaszint 96,80 m.B.f, a műtárgy kezelőhídjának tervezett járószintje 97,00 m.B.f.A keresztgát a környék homokbányáinak meddőjéből épül meg, agyagból. A szükséges tömörségifok Trρ 85 %.A keresztgát koronáját és rézsűit természetes, szárazságtűrő fűmagkeverékkel be kell füvesíteni.4. Létavértes: Csohos-tóFix küszöbű, szabályozható szintű vasbeton bukó építése:A víz célterületről való gyors levonulásának megakadályozására, és a levonulás lassítására acsatornára összesen 1 db változtatható nyílású bukós műtárgy építése.A bukó alatt és felett vasbeton mederburkolat épül, melynek vasalása egyben kerül építésre – azazösszekötésre kerül – a támfal vasalásával. A vasalás a mederburkolat és a támfal esetében is B60.40-es 20×20-as kétoldali hálós vasalás Ø 12-es betonacélból. Betonminőség: C 30/37 XF1.A támfal és a betonburkolat alá 15 cm vtg. Trρ 95 %-ra tömörített homokos-kavics ágyazat készül.A támfalba két oldalra U 60×60×5 mm-es U-acél kerül beépítésre, természetesen a befalazókarmok hozzáhegesztésre kerülnek a támfal vasszereléséhez. Ezekbe az U-acélokba kerülbesüllyesztésre az előre legyártott akácfa palló sor.Az akácfa pallók két vége bemarásra kerül, és ezekbe a hornyokba még melegen kerül ráhúzásra a30×2×600 mm-es acél heveder, mely kihűlés után a pallóra feszül.Töltésépítés a magaspart és a Monostori ér jobb parti csatornadepója között:A bukó által biztosítani kívánt vízszint csak akkor alakul ki a bukó mögött, ha a bukó jobb oldalán, aműtárgytól kb. 50-60 m-re lévő magaspartig tartó magassági hiány, illetve a bukó bal oldalán aMonostori ér-csatorna jobb oldali csatornadepójáig fennálló magassági hiány töltésépítésselmegszüntetésre kerül.A kétoldalt kialakítandó töltések 3,00 m koronaszélességgel és 1:1,5 rézsűhajlással készülnek aterületen biztosított, a meglévő magasles melletti anyagnyerő helyről szállított talajból.A töltésekhez beépítendő földmennyiség: ~190 m35. Derecske: Nagy-nyomásA víz célterületről való gyors levonulásának megakadályozására, és a levonulás lassítására acsatornára összesen 1 db változtatható nyílású bukós műtárgy építése.A meglévő, kezelőaknával ellátott, Ø 60 cm átmérőjű vasbeton csőáteresz helyett egy teljesen új, ameglévőnél nagyobb vasbeton aknával rendelkező és Ø 80 cm átmérőjű vasbeton csőáteresztépítünk, amelynek elzárására a táblás, kézi kezelésű zsilip mellett kettős betétpallós elzárásilehetőséget is terveztünk.6. Derecske: BocskorosA víz célterületről való gyors levonulásának megakadályozására, és a levonulás lassítására acsatornára összesen 1 db bukós műtárgy építése, amely a kialakításának köszönhetőenváltoztatható nyílású (fix betonküszöb felett pallókkal szabályozható a felvízi vízszint).A bukók voltaképpen olyan vasbeton támfalak, melyek tengelyben lévő nyílásába változó méretben,két sorban, legyártott fapallók helyezhetők el, így a bukási szint és az átengedett vízhozam isszabályozható.A bukók alatt és felett betonba rakott vízépítési terméskő-burkolat épül.Betonminőség: C 30/37 XF1.A támfal és a betonburkolat alá 15 cm vtg. Trρ 95 %-ra tömörített homokos-kavics ágyazat készül.A támfalba két oldalra U 60×60×5 mm-es U-acél kerül beépítésre, természetesen a befalazókarmok hozzáhegesztésre kerülnek a támfal vasszereléséhez. Ezekbe az U-acélokba kerülbesüllyesztésre az előre legyártott akácfa palló-sor.Az akácfa pallók két vége bemarásra kerül, és ezekbe a hornyokba még melegen kerül ráhúzásra a30×2×600 mm-es acél heveder, mely kihűlés után a pallóra feszül.7. Pocsaj: Tövises-legelői-holtmederVízszinttartó betétpallós és zsilipes műtárgy építése:A meglévő, kezelőaknával ellátott, Ø 40 cm átmérőjű vasbeton csőáteresz helyett egy teljesen új, ameglévőnél nagyobb vasbeton aknával rendelkező és Ø 60 cm átmérőjű vasbeton csőáteresztépítünk, amelynek elzárására a táblás, kézi kezelésű zsilip mellett kettős betétpallós elzárásilehetőséget is terveztünk. Az elzáró betétpallókat vasalt akácfa-pallókból terveztük, ezekkel abetétpallókkal szabályozható, variálható a csatorna felső szakaszán a kívánatos vízszint. Nagyobbbelvízhozam érkezése esetén a betétpallók eltávolításával a jelenleginél nagyobb, Ø 60 cm belsőátmérőjű, 14,80 m hosszú vasbeton csőáteresz biztosítja a víz biztonságos levonulását.11A műtárgy elkészülte után a kereszttöltést 101,30 m.B.f. szintre megemelt koronaszinttel helyrekell állítani.Keresztgát építése:A keresztgát 0+052 szelvényében lévő, a fentiek szerint megépítendő, csőátereszes műtárgy általtartott és szabályozott vízszintet biztonságosan a meglévő, majdnem teljes hosszában magasságihiányos, ezért 101,30 m.B.f. koronaszintre magasítandó, 89,0 fm hosszú, földanyagú keresztgáttaltartjuk a Tövises-legelői-holtmederben.A keresztgát koronaszélessége mindkét végétől a középen lévő jelenlegi műtárgy felé mintegy„homokóra-szerűen” csökken. A keresztgát végeitől 15-25 m hosszban a koronaszélesség afelmérések alapján jelenleg kb. 6 m, míg a középső, kb. 50 m hosszú szakaszon fokozatosan szűkül le 3 m szélességre. A 3 m szélesség a vízszintszabályozó műtárgy szelvényének környezetébenjellemző. A keresztgát a környék homokbányáinak meddőjéből épül meg, agyagból. A szükségestömörségi fok Trρ 85 %.A keresztgát koronáját és rézsűit természetes, szárazságtűrő fűmagkeverékkel be kell füvesíteni.

KategóriaLeírásLetöltés
Kisvízterek rehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

A

a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény (ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívás)

B

az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

C

a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

D

a közbeszerzési, a Kbt. 99/A. § bekezdése szerinti, továbbá a 2/A. § alkalmazásával megkötött szerződések

E

a szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény

G

egyéb hirdetmények (felhívás módosítás, ajánlattételi, jelentkezési határidő meghosszabbítása)

I

hirdetmény a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában