Igazgatóság - Hírek 2024-04-22


Természetvédelmi célú kijelölés útján köthető
haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos
kérdés-válaszok:

 

2024-ben jár le a haszonbérleti szerződésem, automatikusan meghosszabbodik 25 évvel a lejárat dátuma?

Nem. Az Igazgatóság a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 20/B. § (1) bekezdése szerinti természetvédelmi kijelölési eljárás során a (2) bekezdésben foglalt előírásoknak megfelelő haszonbérlővel köthet haszonbérleti szerződést.

 

Milyen előírásoknak kell megfelelni a természetvédelmi kijelölés során?

Az Nfatv. 20/B. (1) bekezdése szerint: A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a (2) bekezdésben meghatározott feltételek együttes fennállása esetén – a 18. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően nyilvános pályáztatás mellőzésével – természetvédelmi kijelölés útján is köthet a vagyonkezelésében lévő, Nemzeti Földalapba tartozó rét, legelő (gyep) művelési ágú, továbbá többségében rét vagy legelő (gyep) művelési ágú birtoktesthez kapcsolódó földrészlet vonatkozásában haszonbérleti szerződést.

Az Nfatv. 20/B. § (2) bekezdése szerint:

A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a vagyonkezelésében lévő, Nemzeti Földalapba tartozó földrészletet természetvédelmi kijelölés útján akkor adhatja haszonbérbe, ha a használati jogosultságot szerző fél

a) a használatba adni tervezett földterület vagy annak területi mértékben meghatározott minimum 80%-a tekintetében földhasználónak vagy volt földhasználónak minősül;

b) a természetvédelmi kijelölés alapjául szolgáló jogviszonyt érintően, a kijelölést megelőző 3 éven belül, szerződésszegést nem követett el;

c) a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervvel szemben 120 napot meghaladó tartozással nem rendelkezik, továbbá nem merül fel vele szemben a 19. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok;

d) felelősségét 3 éven belül természetvédelmi szabálysértési eljárásban jogerősen nem állapították meg és vele szemben a kijelölést megelőző 3 éven belül természetvédelmi bírság nem került kiszabásra;

e) büntetőjogi felelősségét a kijelölést megelőző 7 éven belül környezetkárosítás vagy természetkárosítás bűntette miatti jogerős ítélet nem állapította meg;

f) felelősségét a kijelölést megelőző 5 éven belül a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet hasznosításával kapcsolatos jogsértő magatartás miatt jogerős hatósági elmarasztaló, illetve bírságot kiszabó jogerős döntés nem állapította meg; és

g) legeltetéses hasznosítást igénylő föld vonatkozásában legalább 3 éve rendelkezik a természetvédelmi érdekeknek megfelelő területfenntartást, -gondozást és ezzel a természetvédelmi kezelés ellátását is biztosító, legeltethető állatállománnyal.

 

Milyen időtartamra köthet az Igazgatóság természetvédelmi kijelöléssel történő haszonbérleti szerződést?

A kijelölés által kötött haszonbérleti szerződés időtartama legfeljebb 25 év lehet.

 

Meddig van lehetőség természetvédelmi kijelölés útján haszonbérbe adni földterületet?

Földterület haszonbérbe adására természetvédelmi kijelölés útján 2024. december 31. napjáig kerülhet sor.

 

Minden esetben sor kerül a természetvédelmi kijelöléssel történő haszonbérbeadásra?

Nem. A természetvédelmi kijelölés útján történő haszonbérbe adás az Igazgatóság számára lehetőség. Azon birtoktesteket, amelyek esetében nem kerül sor kijelölésre, az Igazgatóság a későbbiekben saját maga kívánja hasznosítani, vagy az érintett területek nyilvános pályáztatásáig más jogcímen adja használatba.

 

Mekkora a haszonbérleti díj összege?

A nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi kijelölés útján történő haszonbérbeadási feladatainak ellátásáról szóló 2/2023. (VIII.3.) AM utasítás jelenleg hatályos rendelkezései szerint a haszonbérleti díj összege 4000 Ft/AK/év, azzal, hogy rét, legelő (gyep) művelési ágú földrészlet, illetve alrészlet esetében a haszonbérleti díj nem haladhatja meg a 32 000 Ft/hektár/év összeget. Művelés alól kivett terület esetében a haszonbérlet ellenértékének számításakor a környező, a kivett terület valós használatával megegyező művelési ágú ingatlanok AK értékének átlagát kell alapul venni, azzal, hogy a haszonbérleti díj nem haladhatja meg a 32 000 Ft/hektár/év összeget.

 

Mikor kapok értesítést arról, hogy az Igazgatóság természetvédelmi kijelöléssel kíván haszonbérleti szerződést kötni?

Az igazgatóság az érintettek jelentős számára tekintettel a természetvédelmi kijelölés kezdeményezéséről szóló értesítőket várhatóan 2024. március 22. napjától több ütemben, folyamatosan tervezi kiküldeni. Az értesítő levél részletesen tartalmazza majd a természetvédelmi kijelölés feltételeinek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozatokat, illetve a benyújtandó igazoló dokumentumokat.

Milyen módon fogok értesülni a természetvédelmi kijelölés kezdeményezéséről?

Kijelölés esetén az értesítő levelek ügyfélkapun, vagy postai úton kerülnek megküldésre az érintettek részére.

 

Mennyi idő áll rendelkezésre a természetvédelmi kijelölésről szóló értesítés kézhezvételétől számítva a szükséges dokumentumok megküldésére?

Amennyiben a földhasználónak a földrészlet tekintetében a jövőre nézve a haszonbérleti szándéka fennáll, és elfogadja az igazgatóság természetvédelmi kijelölésre vonatkozó kezdeményezését, az értesítés kézhezvételét követően 30 napja van arra, hogy nyilatkozzon a természetvédelmi kijelölés feltételeinek való megfelelésről, és benyújtsa az ezeket igazoló dokumentumokat. Amennyiben a földhasználó nem kíván élni a természetvédelmi kijelölés lehetőségével, kérjük az Elutasító nyilatkozatot mihamarabb küldje vissza részünkre. Amennyiben az értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül nem adja postára válaszát a kijelölésről szóló értesítő levélre, azt az Igazgatóság nemleges nyilatkozatnak tekinti!

Milyen dokumentumokat szükséges benyújtanom, ha elfogadom az Igazgatóság természetvédelmi kijelölésre vonatkozó kezdeményezését?

Az érintett gazdálkodók részére megküldött értesítő levél részletesen tartalmazza majd a természetvédelmi kijelölés feltételeinek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozatokat, illetve a benyújtandó igazoló dokumentumok listáját.

 

Lejárt a dokumentumok megküldésére biztosított határidő. Beküldhetem még a szükséges iratokat?

Amennyiben Nyilatkozatát és a szükséges dokumentumokat nem vagy határidőn túl küldi meg, abban az esetben azt az eljárás során az Igazgatóság nem tudja figyelembe venni. Csak a határidőn belül, hiánytalanul megküldött Nyilatkozatot és a szükséges igazoló dokumentumokat áll módunkban a haszonbérleti szerződés előkészítése során figyelembe venni. Ha a megadott határidőn belül több – egymásnak ellentmondó – Nyilatkozatot tesz, abban az esetben az Igazgatóság a legutolsó Nyilatkozatát veszi figyelembe.

 

Van-e lehetőség hiánypótlásra természetvédelmi kijelölés esetén?

Nincs lehetőség.

 

Változott a birtoktestem geometriája, mi a teendőm?

Amennyiben a módosítással érintett területre vonatkozóan mezőgazdasági támogatást vesz igénybe, kérjük vegye fel a kapcsolatot az illetékes vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának ügyfélszolgálatával vagy kérje a falugazdász hálózat vagy a szaktanácsadója segítségét a további teendőkről.

 

A helyi adók vonatkozásában az adóigazolást kitől kérjem, a földterület szerint illetékes, vagy a lakóhelyem szerint illetékes jegyzőtől?

Attól az Önkormányzattól, ahová helyi adót fizet.

 

Köztartozásmentesség igazolására nemleges adóigazolás elégséges?

Igen.

 

A köztartozásmentesség igazolására vonatkozóan elektronikus úton, ügyfélkapura kaptam meg az igazolást. Szükséges-e közjegyzővel vagy ügyvéddel hitelesíteni az iratot?

Nem szükséges, megfelelő a kinyomtatott példány.

 

Személyesen vagy email-ben (egyéb elektronikus módon) benyújtható a nyilatkozat és az előírt dokumentumok?

Kizárólag a postai úton feladott küldeményeket vesszük figyelembe.

 

Elfogadják a 30 napnál régebben kiállított földműves nyilvántartásba vételi határozatot, amennyiben 30 napnál nem régebben a kiállító hatóság „eredetivel mindenben megegyező másolat” hitelesítéssel látja el?

Kizárólag a 30 napnál nem régebbi földműves nyilvántartásba vételi (szemle) határozat másolata kerül figyelembe vételre.

 

Hány példányban kell benyújtanom a szükséges dokumentumokat?

1 példányban.

 

Hol kell feltüntetnem a birtoktest részét képező helyrajzi számokat?

Sehol, csak a birtoktest azonosítót kell feltüntetni az Elfogadó/elutasító nyilatkozaton. A birtoktest azonosítóját az 5. számú mellékleten találja.

 

Nem kaptam 6. számú mellékletet. Miért?

A tájékoztató levélben leírtak szerint: ha a használatában lévő birtoktest vonatkozásában geometriamódosítás vált indokolttá, ez a területadatokban is változást eredményezhet, melyről a 6. számú mellékletben lévő térkép és területkimutatás ad tájékoztatást.

 

Ügyfélkapura kaptam meg a kijelölésről szóló levelet, de nincs benne az 5. számú melléklet.

Kérjük nyissa meg az összes, a HNPI által küldött levelet a Tárhelyén.

 

Honnan kell kérnem a 30 napnál nem régebbi földműves nyilvántartásba vételről szóló határozat szemle másolatát?

Az illetékes Földhivatali Osztálytól.

 

Nincs személyi igazolványom, mit írjak az adatlapra?

Kérjük ebben az esetben az érvényes járművezetői engedély számát vagy az útlevél számot írja be.

 

A gazdálkodó ismerőseim már megkapták a HNPI kijelölésről szóló levelét, én még nem. Miért?

A kijelöléseket több ütemben végezzük a lejáró szerződések jelentős számára tekintettel, ezért kérjük a gazdálkodók szíves türelmét.

 

A NAV felületén nincs olyan, hogy együttes adóigazolás! Milyet válasszak?

Nemleges adóigazolást kell kérni.

 

Ügyfélkapun keresztül érkezett meg a kijelölésről szóló tájékoztatás. Hogyan számoljam ki a 30 napos határidőt?

Az Ügyfélkapus letöltés időpontjától számított 30 napon belül van lehetősége, hogy postai úton benyújtsa a Nyilatkozatát és a szükséges dokumentumokat.

 

Kétoldalra nyomtatott levelet küldtek. Nem baj, ha az elfogadó nyilatkozat másik oldalán emiatt szöveg lesz?

Nem okoz problémát.

 

 

Nyomtatás
Érdekes tartalmak
Szállás - étkezés

Hortobágy és környéke.

Tudj meg többet
Csomagajánlatok

Utazási irodák számára...

Tudj meg többet
Tájékozódj!

Térképek, hasznos tudnivalók...

Tudj meg többet
Járműbérlés

Kerékpár, szekér, motorcsónak...

Tudj meg többet