Varázslatos Hortobágy

Felhasználási feltételek

A Varázslatos Hortobágy Felhasználási feltételei
(Általános Szerződési Feltételek)


Hatályos: 2016. március 10. napjától


I. Bevezető rendelkezések

1. A jelen Felhasználási feltételek (Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF) a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatság (4024 Debrecen, Sumen u. 2. - a továbbiakban: Üzemeltető/Adatkezelő - által üzemeltetett Varázslatos Hortobágy (http://www.hnp.hu/varazslatoshortobagy) oldalain elérhető szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Pályázó/Megrendelő/Felhasználó – együttesen: Felhasználók) általi használatának feltételeit tartalmazza.

2. A Szolgáltatás használatával, illetve a Varázslatos Hortobágy Weboldal bármely oldalának látogatásával a Felhasználó elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket. Az Üzemeltető jogosult a jelen Felhasználási feltételek egyoldalú módosítására akként, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon jól láthatóan és közérthetően tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használata, illetve a Weboldal bármely oldalának látogatása a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti. Az Üzemeltető ezúton is javasolja a Felhasználóknak, hogy a Felhasználási feltételeket időről-időre ismét tanulmányozzák át, hogy a hatályos információk birtokában legyenek.

II. A Szolgáltatás használatának általános szabályai

1. Regisztráció, felhasználói fiók

1.1 A Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, illetve felhasználói fiókot akkor hozhat létre, ha saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál és
- 14. életévét betöltött kiskorú – ez esetben kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig használhatja a Szolgáltatást,
- elmúlt 18 éves, továbbá a cselekvőképessége nem korlátozott.

1.2 A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztráció során. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában a megváltozott adatot aktualizálni. Egy Felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet.

2. A Szolgáltatás használatának egyéb feltételei

2.1 Az Üzemeltető felelőssége
2.1.1 Az Üzemeltető a Szolgáltatást közvetítő szolgáltatóként működteti (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – a továbbiakban: Elkertv. – alapján). Az Üzemeltető felelőssége korlátozott a felhasználói tartalmak tekintetében. Felhasználói tartalom mindazon információ – ideértve a képeket, élménybeszámolókat, bemutatkozást és minden Felhasználó által közzétett adatot –, amelyet a Felhasználó az Üzemeltető által biztosított technológia segítségével, az Üzemeltető webes felületein közöl – tekintet nélkül arra, hogy az Üzemeltető fenntartja magának az előzetes moderálás jogát. Az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, a Felhasználó által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat, valamint nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

2.1.2 Az Internet nyílt, és biztonságosnak nem tekinthető hálózat jellegére figyelemmel az elektronikus formában továbbított tartalmak megsemmisülése, késedelmes megérkezése, vagy bármely egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

2.1.3 Az Üzemeltető nem garantálja, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés folyamatos, vagy hibamentes lesz. A Weboldal használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működéséből, az esetleges üzemzavarból eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősségét az Üzemeltető kizárja.

2.1.4 A Weboldalon megjelenített minden információ (ideértve a megjelölt díjakat és az élménybeszámolókban foglaltakat is) kizárólag tájékoztatás céljából kerül közzétételre, az azokban előforduló hibákért vagy félreérthetőségért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

2.2 A Felhasználó felelőssége
2.2.1 A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett, illetve rendelkezésre bocsátott tartalomért, ideértve a tartalom által okozott, vagy azzal összefüggésben felmerült minden vagyoni és nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó felelős, és áll helyt a sérelmet szenvedett, illetve a kárigényt érvényesítő felé. Ennek megfelelően a Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) más személy jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. Amennyiben a Szolgáltatás használatával vagy a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett ta

Látogassa meg támogatóinkat is!