Varázslatos Hortobágy

Adatvédelmi szabályzat

Varázslatos Hortobágy Weboldal
ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA


I. Alapelveink
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett www.hnp.hu/varazslatoshortobagy (a továbbiakban: Weboldal) célja, hogy a Hortobágy világörökségi értékeit és a magyar természetfotózást népszerűsítse. A Weboldal lehetőséget nyújt a természetfotózást kedvelőknek, hogy magukat és munkájukat bemutassák, a Weboldal pályázatain munkáikat szakmai szempontok szerint megmérettessék, illetve a profi és amatőr természetfotózók számára virtuális közösséget teremtsen. Ezt a célt az Adatkezelő a Felhasználók személyiségi jogainak – ideértve szerzői jog és a személyes adatok védelméhez való jog – tiszteletben tartása mellett kívánja megvalósítani, ezért a Weboldal használatával együtt járó személyes adatkezeléseket a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően végzi.

A Weboldal szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. Az Adatkezelő az adatvédelem sarkalatos elveit szem előtt tartva csak annyi és olyan adatot kér a Felhasználótól, amennyi a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges. Az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

Harmadik fél számára – a törvényben előírt adattovábbításokat kivéve – az adatokat csak a Felhasználó előzetes hozzájárulása alapján továbbítja. Az adattovábbításokra csak abban az esetben kerül sor, ha az Adatkezelő a Felhasználót előzetesen, részletesen és egyértelműen tájékoztatta az adattovábbítás céljáról, és arról, hogy az adatokat kinek továbbítja. Az adattovábbításra vonatkozó hozzájárulások bármikor visszavonhatók.

A fenti önkéntes adatszolgáltatáson túl a Felhasználó információs önrendelkezési jogával élve szabadon dönthet adatainak nyilvánosságáról, illetve arról, hogy a személyes adatait a Weboldal szolgáltatásainak használata során kivel osztja meg.

Az Adatkezelő az adatkezelését az adatminőségre vonatkozó előírásokhoz igazítja, azaz az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes. A kezelt adatok pontosak, teljesek, és az Adatkezelő bizonyos időközönként gondoskodik azok időszerűségének fenntartásáról is.

Az adatkezelési elvek az alábbi jogszabályokkal vannak összhangban:

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény II. fejezete (a továbbiakban: Infotv.)
- Az elektronikus kereskedelemről, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.)
- A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény)
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban ÁFA törvény)


Az adatkezelési szabályzatban előforduló definíciók:

Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

Érintett:
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Személyes adat
Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett hozzájárulása
Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így

Látogassa meg támogatóinkat is!